جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


مصوب 11 میزان 1301
ماده واحده - مجلس شورای ملی برای سیم کشی خط تلگراف از کرند الی قصر
شیرین و قره تو و دایر کردن تلگرافخانه در آن نقاط مبلغ هفت هزار و هفتصد
و نود و دو (7792) تومان به وزارت پست و تلگراف اعتبار می دهد
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1301/00/11
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :