جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


مصوب 18 میزان 1301
ماده واحده - مجلس شورای ملی به اداره مباشرت مجلس اعتبار می دهد که از
تاریخ شانزدهم حمل ایت ئیل که آقای آقا میرزا شهاب الدین وارده مجلس
شده اند تا تاریخی که تکلیف اعتبارنامه ایشان معین شود از قرار ماهی دویست
تومان از وزارت مالیه دریافت و کارسازی دارد
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1301/00/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :