جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


مصوب 24 قوس 1301
ماده واحده - مبلغ پنجاه هزار 50000 تومان به وزارت مالیه برای خرید
ملخ یعنی پرداخت اجرت معین به اشخاصی که تخم ملخ جمع آوری و تسلیم مامورین
دولت می نمایند اعتبار داده می شود
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1301/00/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :