جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


مصوب 17 حوت 1301 شمسی

حوائج مملکت و اقداماتی که از طرف هیات دولت باید در رفع آن حوائج به
عمل آید امروز تقریبا بر همه کس معلوم است و حاجت به شرح و بیان ندارد و
کابینه های سابقه اصول آنها را به طور مختصر و مفید در پروگرام های خود درج
نموده اند هیات حالیه نیز در واقع همان پروگرام ها را تعقیب خواهد کرد لیکن
برای این که معلوم شود هیات دولت حالیه چه اموری را بالاختصاص منظور نظر
خود دارد و در آن امور از نمایندگان محترم ملت مخصوصا استمداد می کند مواد
ذیل به عنوان پروگرام عملی تقدیم مجلس مقدس شورای ملی می شود.
به عقیده این هیات نیل به این مقاصد برای مملکت ضرورت تامه دارد و هر چند
نمی توان گفت به سهولت ممکن است لیکن تصدیق خواهند فرمود که هیچ یک از
آنها مرام و آمال دوره و دراز نیست و این هیات امیدوار است که با مساعدت
مجلس شورای ملی این تعهدات را که در مقابل ملت می کند انجام دهد.
مسائل مهمه دیگر از قبیل اقدام به ممیزی و توحید مالیات های متعدده مملکتی
و بلدی و تسویه دعاوی که نسبت به دولت می شود و اعاشه و اعمار نقاط مخروبه
مملکت و بسا چیزهای دیگر نیز منظور نظر هست که هیات دولت فعلا ذکر آنها را
در پروگرام خود مقتضی ندیده لیکن البته از نظر محو نخواهند شد.
در خاتمه تذکر می دهد این که در ماده سوم پروگرام اصلاح ترتیب سربازگیری
مذکور شده به هر چند در موقع تقدیم لایحه مزبوره علل و موجبات پیشنهاد آن
مشروحا بیان خواهد شد عجالتا برای استحضار خاطر نمایندگان محترم توضیح
می شود که یک علت عمده آن این است که ترتیب بینچه سربازی که هشتاد سال قبل
داده شده با اوضاع حالیه مملکت موافقت ندارد و تکالیف یک قسمت از اهالی
مملکت به قسمت دیگر تحمیل می شود.

(پروگرام )
1 - حفظ مناسبات حسنه با دول متحابه و انجام قراردادهای تجارتی و پستی و
تلگرافی با دولت روسیه به طریقی که با مصالح مملکت توافق داشته باشد و
عقد قرارداد پستی با دولت افغانستان .
2 - تسریع در تهیه وسایل انتخابات دوره پنجم و مراقبت در صحت جریان آن .
3 - پیشنهاد لایحه قانونی در اصلاح ترتیب سربازگیری و تهیه وسایل نظامی از
قبیل اسلحه و آیروپلان و غیره .
4 - سعی در انجام امر امتیاز نفت و تدارک وسایل استفاده ملت از منابع
ثروتی مملکت و اهتمام در امر تاسیس راه آهن و تکمیل طرق شوسه مملکت و دایر
کردن وسایل نقلیه اتومبیلی در طرق و شوارع موجوده و سعی در موازنه صادرات
و واردات و استخدام متخصصین برای وزارت فواید عامه .
5 - تقویت عملیات متخصصین مالیه در اجرای صرفه جویی های ممکن در مخارج دولت
و تدارک بودجه و اصلاح ادارات مالیه و تمرکز جمع و خرج و تهیه وسیله
پرداخت حقوق پس افتاده مستخدمین و سایر حقوقی که بر ذمه دولت است و تسویه
و تنظیم امور بانک ایران .
6 - توسعه و نشر معارف و فرستادن شاگرد به خارجه برای تحصیل معلومات
عالیه و فنیه و تنظیم و تکمیل تعلیمات عمومی و عالیه مملکتی و اهتمام در
امر حفظالصحه عمومی .
7 - تکمیل قانون اصول محاکمات حقوقی بر طبق تجارب حاصله و حوائج حالیه و
مطالعه در امر محاکمات جزایی و جدیت در گذراندن قانون تجارت و محاکمه
وزرا و ثبت اسناد و هیات منصفه از مجلس شورای ملی
----------------------
کابینه به شرح زیر در تاریخ 25 دلو 1301 معرفی شده است :
آقای مستوفی الممالک رییس الوزرا و وزیر داخله - آقای سردار سپه وزیر جنگ -
آقای محتشم السلطنه وزیر معارف - آقای ذکاالملک وزیر امور خارجه - آقای
نصرالملک وزیر مالیه - آقای ممتازالملک وزیر عدلیه - در تاریخ 29 حوت
آقای حاج مخبرالسلطنه به وزارت فوائد عامه و آقای بهاالملک به وزارت
مالیه معرفی و آقای نصرالملک به وزارت پست و تلگراف منتقل و آقای
ادیب السلطنه به کفالت وزارت داخله معرفی شدند.
معاونین : مخبرالدوله معاون پست و تلگراف (10 حمل 1302) - محمدعلی خان
فرزین معاون مالیه (11 حمل 1302)
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1301/00/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :