جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


مصوب 27 آبان ماه 1304 شمسی (کمیسیون عدلیه )

فقره 8 ماده 124 - برای ثبت شرکت نامه ها و بروات و سایر اوراق تجارتی از
هر صد تومان ده شاهی - کسور صد تومان به منزله صد تومان محسوب می شود.
چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب 1303 شمسی ""وزیر عدلیه مجاز است کلیه
لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد
نموده و یا می نماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع
اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن
است معلوم شود تکمیل و ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد
نماید"" علیهذا ""قانون اصلاح فقره هشت ماده 124 قانون ثبت اسناد"" که به
تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است .
به تاریخ 27 آبان ماه 1304 شمسی
رییس مجلس شورای ملی - سید تدین
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1304/08/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :