جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.


مصوب 21 بهمن ماه 1304 شمسی (کمیسیون عدلیه )

ماده اول - نسبت به تقاضایی که از تاریخ تصویب این قانون به بعد به
عمل می آید شش ماه مدت اعتراضی که در ماده 46 - 48 - 51 قانون ثبت اسناد
مقرر است به چهار ماه تبدیل می شود.
ماده دوم - فقره 1 - 2 - 3 ماده 124 قانون ثبت اسناد و املاک به طریق
ذیل تغییر داده می شود:
1 - برای ثبت ملک در دفتر املاک به علاوه مخارج مقدماتی که در فصل اول
باب دوم مذکور است تومانی یک شاهی .
2 - برای ثبت اسناد راجعه به اموال منقوله تومانی نیم شاهی .
3 - برای ثبت اسناد راجعه به اموال غیر منقول تومانی نیم شاهی .
ماده سوم - مدیر دفاتر صلحیه ها و محاکم ابتدایی مکلف هستند مطابقت
سواد احکام و نوشتجات را که از ادارات دولتی صادر شده است با اصل آن در
صورت تقاضای اشخاص ذینفع تصدیق نمایند و نیز مامورین مزبور می توانند
اظهارات کتبی اشخاص را به یکدیگر به وسیله مامورین اجرا ابلاغ کنند - حق
مطابقت سواد با اصل و همچنین اظهارنامه ها برای هر سطر بیست کلمه یک صد
دینار خواهد بود.
چون به موجب قانون مصوب دهم عقرب 1303 شمسی ""وزیر عدلیه مجاز است کلیه
لوایح قانونی را که در دوره پنجم تقنینیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد
نموده و یا می نماید پس از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی به موقع
اجرا گذارده پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی که در ضمن جریان ممکن است
معلوم شود تکمیل و ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید""
علیهذا ""قانون اصلاح قانون ثبت اسناد"" مشتمل بر سه ماده که به تصویب
کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است .
به تاریخ بیست و یکم بهمن ماه 1304 شمسی
رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1304/11/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :