جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121393288 در تماس باشید.


مصوب 24 ثور 1303 شمسی
ماده اول - برای حقوق و مخارج دوازده ماهه سنه سیچقان ئیل یک هزار و
سیصد و سه مطبعه مجلس شورای ملی و تهیه نواقص اثاثیه و کرایه و مخارج آن
مبلغ چهل و نه هزار و دویست و بیست و شش تومان موافق فقرات 1 و 2 ضمیمه
(1) اعتبار به مباشرین مجلس داده می شود.
ماده دوم - مجلس شورای ملی اجازه می دهد که عواید مطبعه مجلس در جزو
جمع محاسبات مجلس شورای ملی محسوب شود.
این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه بیست و چهارم ثور یک هزار و
سیصد و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - موتمن الملک
ضمیمه (1) قانون بودجه یکساله سیچقان ئیل 1303 مطبعه مجلس شورای ملی
-----------------------------------------------------------------
مواد فقرات شرح مبلغ مبلغ
جز کل
قران قران
-----------------------------------------------------------------
1 1 حقوق کارکنان مطبعه مجلس شورای ملی 90 نفر 223260 -
- 2 مصارف و اثاثیه و اعتبار سالانه مطبعه مجلس 269000 -
-------------
جمع - 492260
-----------------------------------------------------------------
ضمیمه قانون بودجه یک ساله سیچقان ئیل 1303 مطبعه مجلس شورای ملی صحیح
است .
رییس مجلس شورای ملی - موتمن الملک
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1303/00/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :