جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


مصوب 12 اسد 1303 شمسی
ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می دهد که از بابت
برج سرطان 1303 کلیه بودجه های مملکتی را معادل یک دوازدهم در حدود بودجه
سنه ماضیه 1302 به طور علی الحساب بپردازد.
تبصره - حقوق مامورین خارجه که مشمول قانون مصوب 16 حمل 1301 هستند و
هنوز در مقام خود باقی می باشند از بابت یک دوازدهم فوق الذکر باید توقیف
شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و یک تبصره است در جلسه دوازدهم اسد یک
هزار و سیصد و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - موتمن الملک
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1303/00/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :