جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


مصوب لیله 13 برج جوزا 1303 شمسی
ماده اول - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می دهد که در حدود
اعتبار سنه ماضیه تنگوز ییل یکدوازدهم بابت ثور و یکدوازدهم بابت جوزای
هذه السنه سیچقان ئیل علی الحساب بابت بودجه های مملکتی پرداخت نماید.
تبصره - هر قدر از بودجه های مصوبه هذه السنه نسبت به سنه ماضیه کسر
شود در بروج بعد باید محسوب شود.
ماده دوم - هر یک از وزارتخانه ها که بودجه تفصیلی سیچقان ییل خود را تا
آخر جوزای هذه السنه تقدیم مجلس نکردند نسبت به بودجه برج جوزا مشمول این
قانون نمی شود.
این قانون که مشتمل بر دو ماده و یک تبصره است در جلسه لیله سیزدهم برج
جوزا یک هزار و سیصد و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - موتمن الملک
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1303/00/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :