جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


مصوب 12 میزان 1303 شمسی
ماده اول - وزارت مالیه مجاز است حقوق و مخارج و مستمریات و شهریه های
برج سنبله 1303 را از قرار یکدوازدهم اعتبارات مصوبه سنه ماضیه 1302
تادیه نماید.
تبصره - حقوق مامورین خارجه که مشمول قانون مصوب 16 حمل 1301 هستند و
هنوز در مقام خود باقی می باشند از بابت یکدوازدهم فوق الذکر باید توقیف
شود.
ماده دوم - تادیه کلیه وجوهی که پرداخت آنها بر طبق این قانون اجازه
داده می شود باید علی الحساب بوده و پس از تصویب بودجه های سنه حاضره اصلاحات
لازمه در مقادیر آنها به عمل آید تا تادیه وجوه مزبوره کاملا مطابق
بودجه های 1303 بوده باشد.
ماده سوم - بابت مخارجی که در بودجه های تفصیلی هذه السنه 1303 ارسالی
به مجلس شورای ملی منظور نگردیده هیچ مبلغی وجهی نباید پرداخته گردد.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه دوازدهم میزان یک هزار و سیصد
و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - موتمن الملک
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1303/00/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :