جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


مصوب 24 قوس 1303 شمسی
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است بودجه هذه السنه 1303 وزارت پست و
تلگراف را در حدود مبلغ یک میلیون و ششصد و بیست هزار تومان بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و چهارم قوس یک هزار و
سیصد و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - موتمن الملک
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1303/00/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :