جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124556522 در تماس باشید.


مصوب 5 دلو 1303 شمسی
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است مبلغ چهار صد و بیست و یک هزار و
نهصد و پنجاه قران کسر بودجه 1303 وزارت عدلیه را به قرار ذیل جبران
نماید:
از صرفه جویی یک ساله 1303 بودجه وزارت عدلیه 210500 قران
از صرفه جویی بودجه سالیانه 1303 سایر وزارتخانه ها 211450 قران
----------------
421950 قران
تبصره - ماده (9) قانون بودجه 1303 مصوب 11 جدی سیچقان ئیل بعد از
وضع مبلغ فوق الذکر به قوت خود باقی خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و تبصره است در جلسه پنجم دلو یک هزار و
سیصد و سه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - موتمن الملک
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1303/00/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :