جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09172220205 در تماس باشید.


مصوب 10 اردیبهشت 1304 شمسی
ماده واحده - مجلس شورای ملی به وزارت مالیه اجازه می دهد که از بابت
ماه فروردین (1304) در حدود یکدوازدهم بودجه مصوب 1303 برای مخارج مملکتی
علی الحساب بر طبق بودجه تفصیلی 1303 به مصرف برساند - مخارج انتفاعی
وزارت مالیه ممکن است تا حدود مبلغ سیصد هزار تومان تادیه گردد -
یکدوازدهم فوق شامل مستمریات و شهریه ها و حقوق منتظرین خدمت نیز خواهد
بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دهم ماه اردیبهشت یک هزار و
سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - موتمن الملک
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1304/02/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :