جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


مصوب 12 خرداد ماه 1304 شمسی
ماده اول - برای مخارج دوازده ماهه سال 1304 مجلس شورای ملی (به
استثنای مقرری نمایندگان محترم که یازده ماهه است ) مبلغ سیصد و شصت هزار و
ششصد و شصت و چهار تومان موافق فقرات (1) الی (4) ضمیمه (1) اعتبار به
اداره مباشرت مجلس شورای ملی داده می شود.
ماده دوم - برای مصارف فوق العاده مجلس شورای ملی مبلغ بیست و هفت هزار
و هشتصد تومان موافق ماده (2) ضمیمه (1) تشخیص و اعتبار به اداره مباشرت
مجلس داده می شود.
ماده سوم - برای حقوق و مخارج دوازده ماهه و اثاثیه مطبعه مجلس مبلغ
چهل هزار و هشتصد و دو تومان موافق فقرات (1) و (1) ضمیمه (1) اعتبار به
اداره مباشرت مجلس داده می شود.
ماده چهارم - مجلس شورای ملی به اداره مباشرت مجلس اجازه می دهد که
عوائد مطبعه مجلس و باغ بهارستان را جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه دوازدهم خرداد ماه یک هزار
و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
صورت فوق ضمیمه قانون بودجه 1304 مجلس شورای ملی

صورت فوق ضمیمه قانون بودجه 1304 مجلس شورای ملی بوده و صحیح است .
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1304/03/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :