جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


مصوب 14 تیر ماه 1304 شمسی
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است که علی الحساب برای خرداد ماه و تیر
ماه 1304 در حدود دو دوازدهم بودجه مصوب 1303 برای مخارج مملکتی بر طبق
بودجه تفصیلی 1303 به مصرف برساند - دو دوازدهم فوق شامل مستمریات و
شهریه ها و مصارف و حقوق منتظرین خدمت نیز خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهاردهم تیر ماه یک هزار و
سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1304/04/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :