جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


مصوب 12 شهریور ماه 1304 شمسی
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است که علی الحساب برای مرداد ماه و
شهریور ماه 1304 در حدود دو دوازدهم بودجه مصوب 1303 برای مخارج مملکتی
بر طبق بودجه تفصیلی 1303 به مصرف برساند.
دو دوازدهم فوق شامل مستمریات و شهریه ها و مصارف و حقوق منتظرین خدمت نیز
خواهد بود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه دوازدهم شهریور ماه یک هزار و
سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1304/06/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :