جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


مصوب 5 آبان ماه 1304 شمسی
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است کلیه مخارج مملکتی را به انضمام
شهریه و مستمریات و مصارف و حقوق منتظرین خدمت بابت مهر ماه و آبان ماه
1304 در حدود دو دوازدهم بودجه سنه ماضیه 1303 به عنوان علی الحساب
بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پنج آبان ماه یک هزار و سیصد
و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1304/08/05
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :