جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123758544 در تماس باشید.


مصوب 10 آبان ماه 1304 شمسی
ماده اول - مخارج مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهه سال 1302 موافق
قسمت (1) الی (3) ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ دویست و بیست و دو هزار
و نهصد و هفتاد و هفت تومان و یک هزار و هشتصد و بیست و پنج دینار تصویب
می شود.
ماده دوم - عایدات باغ بهارستان و مطبعه مجلس شورای ملی از بابت سال
1302 موافق قسمت (4) ضمیمه به مبلغ بیست و پنج هزار و چهل تومان و هشت
هزار و سیزده شاهی تصویب می شود.
این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه دهم آبان ماه یک هزار و سیصد
و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین
جدول فوق ضمیمه قانون تفریغ بودجه یکساله (1302) مجلس شورای ملی بوده

جدول فوق ضمیمه قانون تفریغ بودجه یکساله (1302) مجلس شورای ملی بوده و
صحیح است .
نایب رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1304/08/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :