جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


مصوب اول دی ماه 1304 شمسی
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است کلیه مخارج مملکتی را به انضمام
شهریه و مستمریات و مصارف و حقوق منتظرین خدمت بابت دوماهه آذر و دی ماه
1304 در حدود دو دوازدهم بودجه سنه ماضیه 1303 به عنوان علی الحساب
بپردازد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه اول دی ماه یک هزار و سیصد و
چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1304/10/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :