جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


مصوب 29 دی ماه 1304 شمسی
ماده اول - برای مخارج دوازده ماهه سال 1305 مجلس شورای ملی مبلغ سیصد
و هشتاد و شش هزار و هفتصد و چهل و هشت تومان موافق فقرات (1) الی (4)
ضمیمه اعتبار به اداره مباشرت مجلس شورای ملی داده می شود.
ماده دوم - برای مصارف فوق العاده مجلس شورای ملی مبلغ بیست و پنج هزار
و نهصد تومان موافق ماده (2) ضمیمه تشخیص و اعتبار به اداره مباشرت مجلس
داده می شود.
ماده سوم - برای حقوق و مخارج دوازده ماهه و اثاثیه مطبعه مجلس شورای
ملی مبلغ چهل و یک هزار و هفتصد و هشتاد و شش تومان موافق فقرات 1 - 2
ضمیمه اعتبار به اداره مباشرت مجلس داده می شود.
ماده چهارم - مجلس شورای ملی به اداره مباشرت مجلس اجازه می دهد که
عوائد مطبعه مجلس و باغ بهارستان را تماما در بانک معتبری گذاشته و برای
وارد کردن ماشین کاغذسازی اختصاص دهد که هر چه زودتر از طرف اداره مباشرت
به وارد کردن ماشین مزبور اقدام به عمل آید.
این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و نهم دی ماه یک هزار
و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین
جدول فوق ضمیمه قانون بودجه سنه 1305 مجلس شورای ملی

جدول فوق ضمیمه قانون بودجه سنه 1305 مجلس شورای ملی صحیح است .
رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1304/10/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :