جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


مصوب 21 بهمن ماه 1304 شمسی
ماده اول - مخارج مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهه سال 1303 موافق
قسمت (1) الی (3) ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ چهار صد و نوزده هزار و
هشتصد و چهل و پنج تومان و پنج قران و پنج شاهی تصویب می شود.
ماده دوم - عایدات باغ بهارستان و مطبعه مجلس شورای ملی از بابت سال
1303 موافق قسمت (4) ضمیمه مبلغ چهل و سه هزار و هفتصد و شصت و هفت تومان
و سه قران و هفده شاهی تصویب می شود.
این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه بیست و یکم بهمن ماه یک هزار
و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین
جدول فوق ضمیمه قانون تفریغ بودجه یکساله 1303 مجلس شورای ملی

جدول فوق ضمیمه قانون تفریغ بودجه یکساله 1303 مجلس شورای ملی صحیح است .
رییس مجلس شورای ملی - سید محمد تدین
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1304/10/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :