جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


تاریخ 11/9/74 شماره دادنامه 165 کلاسه پرونده 73/200

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
باتوجه بماده واحده قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 11/7/74 مجلس شورای اسلامی که بموجب آن نهادهاو موسسات عمومی مذکور درقانون فهرست نهادهاوموسسات عمومی غیر دولتی از جمله بنیادمستضعفان دراجرای قانون دیوان عدالت اداری درزمره واحدهای دولتی مذکور دربند الف ماده 11قانون اخیرالذکر شناخته شده است بنابراین رای شماره 807مورخ 23/8/73 شعبه هفتم درحدی که متضمن این معنی است موافق قانون شناخته میشود این رای برابر ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع مربوطه لازم الاتباع است .
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

* سابقه *
شماره ه /73/200 مورخ 13/10/74
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : سرپرست دفتر نمایندگی حقوقی بنیاد مستضعفان مازندران
موضوع شکایت وخواسته : اعلام تعارض آراء صادره ازشعب 7و11 دیوان عدالت اداری

مقدمه : الف : شعبه هفتم دررسیدگی به پرونده کلاسه 73/762 موضوع شکایت اقای ابراهیم محمد زاده بطرفیت هیات واگذاری زمین استان مازندران بشرح دادنامه شماره 23807/8/73 چنین رای صادرنموده است چون طبق بند الف ماده 11 قانون دیوان عدالت نهادهای انقلابی درردیف سازمانهای دولتی میتوانند طرف شکایت قرارگیرند ، نه این که شاکی باشند وچون دیوان مرجع رسیدگی بشکایت اشخاص حقیقی یاحقوقی خصوصی (اعم ازاشخاص طبیعی وحقوقی ) است لذا رسیدگی بشکایت بنیاد مستضعفان از صلاحیت دیوان عدالت خارج بوده وقابل طرح دراین دیوان نیست وحکم برد آن صادرو اعلام میگردد.
ب : شعبه یازدهم دیوان دررسیدگی بپرونده کلاسه 71/841 موضوع شکایت اقای بهروز نقیبی بطرفیت سرپرستی بنیادمستضعفان و جانبازان مازندران 2 سرپرستی بنیاد مستضعفان نوشهروچالوس بخواسته اعاده بخدمت ازبنیاد نوشهرواستردادحق وحقوق ومزایای مدنی که بصورت تعلیق بوده است بشرح دادنامه شماره 549مورخ 13/7/73 چنین رای صادرنموده است باتوجه به محتویات پرونده والتفات باینکه خواندگان مذکور باعنایت بماده واحده قانون فهرست نهادها وموسسات عمومی غیر دولتی مصوب 3/5/73 مجلس شورای اسلامی از ادارات وموسسات دولتی محسوب نمیگردد، لذا موجبی برای طرح شکایت دردیوان نبوده و حکم برد شکایت شاکی دراین مرجع صادر واعلام میگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق بریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراءبشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید.
مرجع :
روزنامه رسمی شماره 14854مورخ 8/12/74
6
نوع :
رای وحدت رویه
شماره انتشار :
165
تاریخ تصویب :
1374/09/11
تاریخ ابلاغ :
1374/12/08
دستگاه اجرایی :
موضوع :