جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 5802/7 4/7/39

تبصره - هرگاه در نقاطی که شرکتهای تعاونی روستائی طبق قانون مصوب 1334 تشکیل میشود روزنامه منتشر نشود پس از ثبت شرکت آگهی های مربوط طبق آئین نامه تهیه شده و بتعداد کافی در نقاط کثیر العبور اهالی محل الصاق خواهد شد.
وزیر دادگستری - دکتر محمد علی هدایتی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1339/07/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :