جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 2765 11/3/40
ماده 37 آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی اصلاحی سال 1334 بشرح زیر اصلاح میشود.
ماده 37 - حق التحریر اسناددردفترخانه ها بقرار ذیل است:
الف : اسناد ذمة مطلق
1 - تا پانصد ریال 10 ریال
2 - تا یکهزار ریال 20 ریال
3 - تا پنجهزار « 30 ریال
4 - تاده هزار « 40 «
5 - تا سی هزار « 50 «
6 - پنجاه هزار « 120 «
7 -تا یکصد هزار « 160 «
8 - تا سیصد هزار « 250 «
9 - تاششصدهزار « 300 «
10 - تاهستصدهزار« 350 «
11 - تایکمیلیون « 400 «
12 - ازیکمیلیون ریال ببالا 500 «
ب : اسناد شرطی و رهنی اعم از منقول و غیر منقول
1 - تا یکهزار ریال 30 ریال
2 - تا ینجهزار « 45 ریال
3 - تا ده هزار « 60 «
4 - تاسی هزار « 120 «
5 - تاپنجاه هزار ریال 150 ریال
6 - تا یکصد هزار « 300 «
7 - تا دویست هزار « 400 «
8 - تا سیصد هزار « 500 «
9 - تا پانصد هزار « 700 «
10 - تا یکمیلیون « 1250 «
11 - تا سه میلیون « 1500 «
12 - تاپنج میلیون « 1750 «
13 - از پنج میلیون « 2000 «
ج : اسناد قطعی اعم از منقول و غیر از منقول
1 - تا هزار ریال 30 ریال
2 - تا پنجهزار ریال 50 ریال
3 - تا ده هزار ریال 85 «
4 - تا سی هزار ریال 150 «
5 - تا پنجاه هزار « 200 «
6 - تا هفتادوپنجهزار « 300 «
7 - تا یکصد هزار « 400 «
8 - تا دویست هزار« 600 «
9 - تاسیصد هزار « 750 «
10 - تا چهارصدهزار « 950 «
11 - تا پانصد هزار « 1200 «
12 - تا هفتصدوپنجاه هزار« 1400 «
13 - تا یکمیلیون « 1800 «
14 - تا دو میلیون « 2200 «
15 - تا پتنج میلیون « 2500 «
16 - تا ده میلیون 3000 «
17 - از ده میلیون ریال به بالا 3500 «
د : اجاره نامه مستغلات و اشیاء منقوله
1 - اجاره نامه ای که ماا لاجاره سالیانه آن تا یکهزار ریال
باشد در دونسخه 30 ریال
2 - تا پنجهزار ریال 60 ریال
3 - تا ده هزار ریال 100 ریال
4 - تا سی هزار « 150 «
5 - تا پنجاه هزار « 250 «
6 - تا یکصد هزار « 300 «
7 - سیصد هزار « 350 «
8 - پانصد هزار « 400 «
9 - از پانصد هزار ریال به بالا 500 «
ه : اجاره نامه املاک مزروعی
1 - اجاره نامه ایکه اجاره یکساله آن تا یکهزار ریال باشد
تا یکهزار ریال 30 ریال
2 - تا پنجهزار ریال 50 ریال
3 - تا ده هزار ریال 90 ریال
4 - تا پنجاه هزار « 200 «
5 - تا یکصد هزار « 350 «
6 - تا سیصد هزار « 450 «
7 - اجاره نامه ای که اجاره یکساله آن
تا پانصد هزار « 600 «
8 - تا یکمیلیون « 2000 «
9 - تا سه میلیون « 2500 «
10 - تا پنج میلیون « 3000 «
11 - از پنج میلیون ریال به بالا 3500 «
( و : وکالتنامه )
1 - وکالتنامه مشروط و مفصل 200 «
2 - وکالتنامه عادی و مختصر 50 «
ز : در مورد اسناد متفرقه ، قراردادها اسناد تر دعوی ، صلحنامه ، تقسیم نامه ، وصیت نامه ، شرکت نامه و مانند اینها که تنظیم اینگونه اسناد محتاج باطلاعات حقوقی و فنی است چنانچه متن سند در خارج تنظیم و برای ثبت آن بدفتر خانه مراجعه شده باشد حق التحریر بترتیب زیر دریافت میشود:
1 - برای اوراق متفرقه کوچک نیم ورقی پانزده سطری که هر سطر اقلاسی کلمه باشد صفحه ای یکصد ریال
2 - برای اوراق متفرقه بزرگ تمام ورق 27 سطری که هر سطر لااقل پنجاه کلمه باشد صفحه ای یکصد و پنجاه ریال
کسر صفحه در صورتیکه از نصف کمتر باشد حساب نمیشود و در صورتیکه از نصف زیادتر باشد صفحه تمام حساب میشود و در صورتیکه سر دفتر خود بتنظیم و انشاء سند مبادرت نماید علاوه بر حق التحریر از روی عده صفحات بترتیب مذکور در فوق حق الزحمه تنظیم سند را هم برضایت طرفین که قبل از تنظیم سند باید تعیین شود دریافت خواهد نمود.
ح : حق التحریر رونوشت اسناد رسمی که در دفاتر تنظیم میشود
1 - برای صفحه اول 15 سطری صفحه ای 15 ریال
2 - صفحات بعدی هر 15 سطری 10 ریال
ط : حق التحریر برای تنظیم فسخ نامه 50 ریال
تبصره 1 : دفتر خانه بابت هر یک از قبوض اقساطی و حق التحریر آن یکریال دریافت مینماید.
تبصره 2 : کلیه حق التحریر را طرفین بامناصفه میپردازند مگر اینکه قبلاَ بین آنان طور دیگر تراضی شده باشد.
تبصره3 : بابت حق التحریر گواهی هر امضاء علاوه بر پنج ریال که باید بکانون سر دفتران تسلیم شود بیست ریال هم برای سر دفتر دریافت میشود.
تبصره 4 : دو عشر از مجموع درآمد حق التحریر ماهیانه دفتر خانه های اسناد رسمی که دارای دفتر یار هستند باید توسط
سردفتر یار اول دفتر خانه پرداخت شود.
ی : حق التحریر ازدواج و طلاق ازدواج
1 - در صورتیکه مهریه تا یکهزار ریال باشد 30 ریال
2 - « « پنجهزار « 60 «
3 - « « ده هزار « 120 «
4 - « « بیست هزار « 200 «
5 - « « پنجاه هزار « 400 «
6 - « « یکصدهزار « 600 «
7 - « « دویست هزار « 700 «
8 - « « پانصد هزار « 1000 «
9 - « « پانصدهزار ریال ببالا 1500 «
طلاق
1 - طلاقنامه اعم از رجعی درصورتیکه مهریه تا یکهزار ریال بوده 20 «
2 - طلاقنامه اعم از رجعی و خلعی درصورتیکه مهریه تا ده هزار ریال بوده 50 «
3 - طلاقنامه اعم از رجعی وخلعی درصورتیکه مهریه تاپنجاه
هزار ریال بوده 100 «
4 - طلاقنامه اعم ازرجعی وخلعی درصورتیکه مهریه از پنجاه
هزار به بالا بوده 150 «
تبصره : قیمت قبوش اقساطی و قباله و عقدنامه و طلاقنامه بعهده ارباب رجوع است .
وزیر دادگستری

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
4749
تاریخ تصویب :
1340/03/11
تاریخ ابلاغ :
1340/03/15
دستگاه اجرایی :
موضوع :