جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.


نظر بمقررات قانون عهد نامه عمومی پاریس مصوب دهم اسفند ماه 1337 مربوط بحمایت مالکیت صنعتی و ماده 9 قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه 1310 و ماده 45 قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب اول تیرماه 1310 و ماده 11و15 و مواد 582 و585 قانون تجارت مصوب اردبیهشت 1311 وزارت دادگستری مقرر میدارد.
ماده اول : اداره ثبت شرکتها و علائم تجارتی و اختراعات اداره کل ثبت در تهران از این تاریخ بنام ( ادارة ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ) نامیده میشود و دارای وظایف زیر خواهد بود.
1 - ثبت شرکتهای تجارتی ایران حوزة تهران و همچنین ثبت کلیه شرکتهای خارجی درایران و مؤسسات غیرتجارتی ایرانی حوزه تهران و ثبت کلیه مؤسسات خارجی در ایران.
2 - ثبت علائم بجارتی و اختراعات و نام تجارتی و اشکال و ترسیمات صنعتی
3 - ثبت دفتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی حوزة تهران.
تبصره : اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی عنوان شعبة مخصوص دفتر دادگاه شهرستان تهران را برای اجرای مفاد مواد 6 و7 قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب اول تیر ماه 1310 را دارد و رئیس این اداره نسبت به قبول ویارد تقاضانامه های مربوط ثبت شرکتهای تجارتی و مؤسسات غیر تجارتی و علائم تجارتی و اختراعات اتخاذ تصمیم نموده و گواهی نامه های ثبت را امضاء خواهد کرد.
ماده دوم: علاوه بر انجام وظایف قانونی اداره ثیت شرکتهاو مالکیت صنعتی موظف است در موضوع حمایت مالکیت صنعتی با درنظرگرفتن احتیاجات و مقتضیات اوضاع
اقتصادی کشور و تعهدات بین المللی طرحهای قانونی و آئین نامه های اجرائی آنرا بکمک ( کمیته مشورتی ) تهیه و پیشنهاد نماید.
ماده سوم :کمیته مشورتی از نمایندگان وزارتخانه های زیر در محل اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تشکیل میشود:
1 - ادارة حقوقی وزارت دادگستری
2 - ادارة حقوقی وزار امور خارجه
3 - وزارت بازرگانی
4 - وزارت صنایع و معادن
کمیته مزبور بدعوت رئیس ادارة ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تشکیل خواهد شد درهر دعوتنامه دستور جلسه نیز ذکر خواهد شد.
تبصره 1 - کمیته هر وقت مقتضی بداند میتواند از نمایندگان سایر وزارتخانه ها و مؤسسات و کارشناسان و اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات خود دعوت نماید ولی اتخاذ تصمیم نهائی در هر موضوع با اعضاء ثابت کمیته مشورتی خواهد بود.
تبصره 2 - در صورتیکه طرح های قانونی و آئین نامه های اجرائی که کمیته مزبور و یا کارشناسان مربوطه تهیه مینمایند احتیاج بپرداخت خواهد شد.
ماده چهارم : در هر محلی که ادراه یا دایره یا شعبة ثبت موجود است برای ثبت شرکتهای داخلی و پلمپ دفاتر تجارتی و ثبت نام تجارتی و مؤسسات غیر تجارتی متصدی مخصوصی از طرف اداره کل ثبت تعیین خواهد شد.
ماده پنجم : اداره ثبت شرکتها در تهران و دوایر ثبت شرکتها در شهرستانها در ثیت شرکتنامه قائم مقام دفتر خانه های رسمی میباشند.
وزیر دادگستری – نورالدین الموتی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
4821
تاریخ تصویب :
1340/00/00
تاریخ ابلاغ :
1340/06/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :