جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.تاریخ 27/8/74 شماره دادنامه 144 کلاسه پرونده 73/178

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب ماده 47 قانون استخدام کشوری مستخدم رسمی دولت سالی یکماه حق استفاده از مرخصی بااستفاده ازحقوق وفوق العاده های مربوطه رادارد، وچون اعمال حق مذکور مستلزم تقاضای مستخدم وعلی القاعده متضمن اختیار تعیین تاریخ استفاده از آن بارعایت مقتضیات اداری میباشد والزام مستخدم باستفاده از حق مذکور درزمان خاص بدون جلب رضایت او موافق اصل اختیار استفاده ازحق مقرردرماده 47 قانون فوقا الذکرنیست ، لذا نمونه های مورد اعتراض درخصوص احتساب تعطیلات مندرج درآنها جزء مرخصی استحقاقی سالانه ، خارج ازحدود اختیار مندرج درماده 50 ومخالف قانون تشخیص داده میشود ، ومستندا" به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسمایعل فردوسی پور

* سابقه *

شماره ه : 73/178مورخ 14/10/74
تاریخ 27/8/74 شماره دادنامه 144 کلاسه پرونده 73/178
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای محمد جعفر منتظری
ظرف شکایت : هیات وزیران
موضوع شکایت وخواسته : ابطال تصویب نامه های شماره 144594/ت 11مورخ 25/12/66و1242مورخ 20/1/69و96620/ت 12805/11/67و 29710/ت /377ه 14/10/73

مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است درطی چند سال اخیر هیات محترم وزیران به مناسبتهای مختلف خارج از جدول تعطیلات رسمی کشور روزهایی را تعطیل اعلام مینماید ، سپس بموجب تصویبنامه ای آن روز رابعنوان مرخصی از ایام مرخصی استحقاقی مستخدمین دولت محاسبه ومنظورمیدارد ، نظرباینکه این اقدام بنابه دلائل آتی آتی خلاف قانون بنظرمیرسد درخواست طرح درجلسه هیات هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای ابطال تصویبنامه های مورد شکایت رادارد ، بموجب مقررات ماده 47 استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری ومقررات استخدامی برخی ازشرکتهای دولتی وسازمانهای عمومی واجرائی کشور مرخصی سالیانه از مزایای استخدام وجزئی از مابه ازای خدمت مستخدم واز حقوق مسلم وی میباشد وتایید این امر رای شماره 16 مورخ 15/9/67 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده که استفاده از یک ماده مرخصی راحق مسلم ومکتسب مستخدم دانسته ووی رابرای همیشه دراستفاده از آن محق اعلام نموده است وبه همین اعتبار درقوانین وعرف اداری ازآن بعنوان مرخصی استحقاقی اسم برده شده است . استفاده از مرخصی حق شخص مستخدم است واصولا" اعمال حق باید تحت شرایط خاص ازطریق من له الحق صورت بگیرد والزام واجبار صاحب حق براعمال آن بدون مجوز شرعی وقانونی فاقد مشروعیت است واین مصوبات هیات محترم دولت دراعلام یک روز کاری بعنوان تعطیل واحتساب آن روزبعنوان مرخصیی استحقاقی مستخدم خلاف مقررات فوق وقرارداداستخدامی ورابطه ناشی از خدمت واراده آزاد مستخدم دراعمال حق مشروع وی تلقی ومخالف بند 9 اصل 3 واصول 40282219قانون اساسی بنظر میرسد وسیاق الفاظ وعبارات مصوبات مذکور نیز دراحتساب یک روز بعنوان روز تعطیلی درمرخصی سالیانه کارکنان دولت بدون رضایت آنها ، مظنه تبعیض ناروا بین آنان ودیگر مشمولان سایرمقررات استخدامی میباشد ، زیرا سایر مشمولان استخدامی نیز بدون تعرض به ایام مرخصی استحقاقی خود ازایام تعطیلی اعلام نشده استفاده نموده اند ، بنابراین چون مصوبات هیات محترم وزیران بشماره های 144594/ت / 112مورخ 25/12/66و 1242مورخ 20/1/69و 96620/ت /805مورخ 12/671 و29710/ت /277ه مورخ 14/10/73خلاف قانون اساسی وقوانین موجدحق ومقررات شرعی بنظرمیرسد مطابق ذیل اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وماده 25 قانون تشکیل دیوان عدالت اداری درخواست طرح موضوع وباطال موصوبات فوق الذکرازطرف هیات عمومی دیوان عدالت اداری رادارم ،مدیرکل حقوقی ریاست جمهوری طی نامه شماره 78303مورخ 23/1/74 درپاسخ به شکایت مذکورمبادرت بارسال تصویر نامه شماره 4032/31مورخ 23/12/73 مدیر کل دفتر حقوقی سازمان اموراداری واستخدامی کشور نموده است ، درنامه سازمان اموراداری وساتخدامی آمده است طبق ماده 47 قانون استخدامی کشوری ، ((مستخدمین رسمی و دولت سالی یکماه مرخصی بااستفاده از حقوق وفوق العاده های مربوطه رادارند)) وطبق ماده 50 قانون مزبور ((ترتیب تحصیل مرخصیهای موضوع مواد 47،48،49این قانون بموجب آیین نامه ای که به تصویب هیات محترم وزیران میرسدمعین میشود )) بنابراین طبق مقررات مربوط مرجع تعیین چگونگی استفاده از مرخصی هیات محترم وزیران است وباتوجه به صلاحیتی که بموجب قانون دارد این اختیار رانیز دارد که آئین نامه مربوطه رااصلاح کند وهمین مرجع باتوجه به شرایط خاص درآیین نامه تجدید نظر نموده وروزهای خاصی راروز مرخصی اعلام ومعین می نماید بنحوی که مستخدم درهرصورت از مرخصی استحقاقی مربوط که طبق 30 روز تعیین شده است استفاده نماید همچنانکه درماده 17 آئین نامه مرخصیها درمورد مستخدمینی که دررسته آموزشی خدمت میکنند تعطیلات فصلی رابعنوان مرخصی استحقاقی منظورنموده وترتیب دیگری برای مرخصی معین نموده است ، عنایت دارند قانونگذار کلمه ( معین ) رابرای ترتیب تحصیل مرخصی قید نموده وباتوجه به اطلاق آن درتعیین روزهای مربوط توسط هیات محترم وزیران نیز قیدی موجود نیست ، درغیر اینصورت انشاء آیین نامه بلاوجه خواهد بود ، علیهذا اعلام یک روز مرخصی حسب مصوبه هیات محترم وزیران که درواقع اصلاحیه مصوبه تلقی میشود دقیقا" ناشی از اختیارات ودرحدود صلاحیت هیات وزیران است ، ضمن آنکه از این لحاظ از مستخدم تضییع حقی نشده وعملا" از30 روز مرخصی بهره مند میشود ، منتهی مرجع ذیربط ترتیب دیگری برای مرخصی معین مینماید ، لازم بذکر است رای اشاره شده درشکایت کشور ی بازنشسته میشوند وارتباطی به مصوبات مربوط نداردومستندی برای موضوع شکایت نمیباشد .در خصوص ادعای شاکی مبنی برمغایرت مصوبات مورد شکایت باموازین شرعی قائم مقام دبیرشورای نگهبان درپاسخ طی نامه شماره 877مورخ 18/7/74 اعلام داشته اند عطف بامه شماره ه /73/178 مورخ 14/6/74 موضوع درجلسه مورخ 12/7/74 فقهای محترم شورای نگهبان مطرح شده وتصویبنامه های اشاره شده درنامه فوق مغایر موزاین شرع شناخته نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور وباحضور روسای شعب دیوان تشکیل وپس از بحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رای منیماید .

روزنامه رسمی شماره 14855 مورخ 9/12/74
6

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
144
تاریخ تصویب :
1374/08/27
تاریخ ابلاغ :
1374/12/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :
مرخصی