جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122278137 در تماس باشید.


شماره 35350 22/6/2535
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/6/2535 بنا به پیشنهاد شماره 19/100/13763 مورخ 31/5/2535 وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها به استناد ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت تصویب نمودند قانون مزبور از تاریخ انتشار آگهی در کلیه مناطق خارج از محدوده شهرهای ساحلی شمال تا شعاع 300 متر از حریم دریا با رعایت مفاد آئین نامه ضوابط قطع درخت در روستاها اجرا شود .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر - سیدضیاء الدین شادمان
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9250
تاریخ تصویب :
1355/06/22
تاریخ ابلاغ :
1355/07/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :