جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


شماره 35550 22/6/2535
وزارت تعاون و امور روستاها

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/6/2535 بنا به پیشنهاد شماره 11741 مورخ 1/6/2535 وزارت تعاون و امور روستاها و باستناد ماده یک قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب 13 اسفند ماه 2527 تصویب نمودند :
وزارت تعاون و امور روستاها مجاز است براساس مقررات اصلاح آئین نامه اجرائی ماده یک قانون اجازه کشت محدود خشخاش و صدور تریاک مصوب کمیسیونهای اصلاحات ارضی و دادگستری و بهداری مجلسین ، در پائیز سال 2535 در مساحت بیست هزار هکتار در حوزه عمل شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی و همچنین شرکتهای تعاونی روستایی در مناطق مشروحه زیر و بمساحت مصرحه اجازه کشت خشخاش صادر نماید :
نام شرکت مقدار به هکتار
1 - شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستائی
استان مرکزی 600
2 - شرکتهای تعاونی روستایی استان مرکزی 2000
3 - شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی
آذربایجان غربی 50
4 - شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی
کرمانشاهان 350
5 - شرکتهای تعاونی روستایی کرمانشاهان 150
6 - شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی فارس 1300
7 - شرکتهای تعاونی روستایی فارس 1700
8 - شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی کرمان 200
9 - شرکتهای تعاونی روستایی کرمان 1000
10 - شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی
خراسان 400
11 - شرکتهای تعاونی روستایی خراسان 2100
12 - شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی
اصفهان 800
13 - شرکتهای تعاونی روستایی اصفهان 1700
14 - شرکتهای تعاونی روستایی سیستان و بلوچستان 500
15 - شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی
کردستان 100
16 - شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی
چهارمحال و بختیاری 500
17 - شرکتهای تعاونی روستایی چهارمحال و بختیاری 1000
18 - شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی
همدان 400
19 - شرکتهای تعاونی روستایی همدان 2000
20 - شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی
لرستان 300
21 - شرکتهای تعاونی روستایی لرستان 2200
22 - شرکتهای تعاونی روستایی استان یزد 300
23 - شرکتهای تعاونی روستایی فرمانداریکل سمنان 350

جمع 20000 هکتار
ضمناً وزارت مذکور مجاز است کمافی السابق از مقررات تصویبنامه شماره 43338 مورخ 16/12/2528 راجع به افزایش یا کاهش مساحات فوق در هر یک از مناطق استفاده نماید مشروط بر آنکه جمع مساحت از میزان مندرج در این تصویبنامه تجاوز نکند ولی وزیرتعاون و امور روستاها مخبر است حداکثر تا ده درصد از مجموع مساحت بیست هزار هکتار را به مناطقی که علاوه بر سهمیه کشت خشخاش فوق احتیاج و امکانات کشت مساحت بیشتری را داشته باشند اضافه نماید .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر - سیدضیاء الدین شادمان
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9250
تاریخ تصویب :
1355/06/22
تاریخ ابلاغ :
1355/07/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :