جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره 36192 22/6/2535
وزارت تعاون و امور روستاها

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/6/2535 طبق پیشنهاد مشترک شماره 13483 مورخ 10/6/2535 وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ، وزارت تعاون و امور روستاها و سازمان برنامه وبودجه اصلاحات آئین نامه اجرائی تبصره 60 قانون بودجه اصلاحی سال 2532 و بودجه سال 2533 کل کشور (موضوع تصویبنامه مورخ 11/5/2534 هیئت وزیران) را بشرح زیرتصویب نمودند :
1 - ماده 2 آئین نامه باین شرح اصلاح میگردد :
( ماده 2 - زارعان مشمول قوانین و مقررات اصلاحی ارضی ، کشاورزان ، دامپروران و واحدهای تجارتی کشاورزی و دامپروری کشور که متقاضی دریافت کمک و وام بابت عملیات کشاورزی و دامپروری موضوع این آئین نامه باشند میتوانند طبق شرایط مندرج در این آئین نامه از کمکهای بلاعوض یا تسهیلات اعتباری و یا هر دو استفاده نمایند) .
2 - تبصره زیر بعنوان تبصره 2 بماده 3 آئین نامه الحاق و عنوان تبصره موجود به تبصره یک اصلاح میشود :
( تبصره 2 - در مورد طرحهای آبادانی که میزان کمک بلاعوض جمعاً از سه میلیون ریال تجاوز ننماید طرحی که بوسیله متقاضی تهیه و بتأیید وزارتخانه مربوط رسیده است با وسیله کارشناسان وزارتخانه مربوط یا سازمان های وابسته این دو وزارتخانه تهیه شده ، میتواند ملاک پرداخت کمک بلا عوض یا وام یا هر دو قرار گیرد) .
3 - عبارت ابتدای ماده 7 باین شرح تکمیل میگردد :
( ماده 7 - تسهیلات مربوط به اتحادیه های تعاونی روستائی و شرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزان عضو شرکتهای تعاونی روستایی ) .
4 - تبصره ذیل ماده 7 بعنوان تبصره یک اصلاح و تبصره زیر بعنوان تبصره 2 به آن اضافه میشود :
( تبصره 2 - زارعین عضو شرکتهای تعاونی که مبادرت به تشکیل گروههای زراعت جمعی نمایند یا حاضر شوند برای سایر موارد مذکور در این آئین نامه بصورت گروهی یابا تشکیل شرکت خاصی اقدام نمایند بشرط اینکه طرح پیشنهادی با رعایت سایر مقررات مذکور در این آئین نامه به تصویب مقامات مربوط رسیده باشد ، میتوانند از تسهیلات مقرر در این آئین نامه استفاده نمایند) .
5 - عبارت اولین پرانتز بند الف ماده 10 باین نحو تکمیل میگردد :
( جهت پرداخت بشرکتهای سهامی زراعی ، تعاونیهای تولید روستائی و شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستائی و زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی) .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر - سیدضیاء الدین شادمان
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
9250
تاریخ تصویب :
1355/06/22
تاریخ ابلاغ :
1355/07/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :