جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


شماره 29616 22/6/2535
سازمان امور اداری و استخدامی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 22/6/2535 بنا به پیشنهاد شماره 1372/4 مورخ 21/5/2535 سازمان امور اداری و استخدامی کشور باستناد تبصره ماده 12 قانون استخدام کشوری تصویب نمودند : وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری میتوانند مستخدمین رسمی مورد نیاز حزب رستاخیز ملت ایران را با توافق نظر مأمور خدمت در حزب مذور نمایند . حقوق و مزایای مستمر یا فوق العاده شغل پست مورد تصدی این قبیل مأموران که عنداللزوم در سازمان تفصیلی وزارتخانه ها یا مؤسسه دولتی متبوع مستخدم ایجاد میشود از اعتبار وزارتخانه یا مؤسسه متبوع و سایر فوق العاده ها و هزینه های مربوط از اعتبار حزب رستاخیز ملت ایران قابل پرداخت خواهد بود .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - سیدضیاء الدین شادمان
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9250
تاریخ تصویب :
1355/06/22
تاریخ ابلاغ :
1355/07/07
دستگاه اجرایی :
موضوع :