جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


شماره 49134 10/8/2535
وزارت تعاون و امور روستاها

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/8/2535 بنا به پیشنهاد شماره 15147 مورخ 1/8/2535 وزارت تعاون و امور روستاها تصویب نمودندتبصره
ذیل بماده 35 اساسنامه شرکتهای سهامی زراعی مصوب 30/12/2526 هیئت وزیران الحاق شود .
تبصره - مجمع عمومی ، اعضای هیئت مدیره را از بین سهامدارانی که صلاحیت آنان مورد تأیید وزارت تعاون و امور روستاها باشد و در حوزه عمل شرکت سکونت و در عملیات شرکت اشتغال و فعالیت داشته باشند انتخاب مینماید .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
اساس نامه
شماره انتشار :
9291
تاریخ تصویب :
1355/08/10
تاریخ ابلاغ :
1355/08/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :