جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.


شماره 6748/7 17/8/2535
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی

هیئت وزیران در جلسه مورخ 10/8/2535 بنا به پیشنهاد شماره 011/32763 مورخ 8/7/2535 وزیر کشاورزی و منابع طبیعی بر اساس ماده 8 قانون تأسیس بانک توسعه کشاورزی ایران تصویب نمودند جناب آقای مهدی سمیعی از تاریخ اول آبانماه 2535 برای مدت سه سال به سمت رئیس کل بانک توسعه کشاورزی ایران منصوب گردد .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9291
تاریخ تصویب :
1355/08/10
تاریخ ابلاغ :
1355/08/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :