جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


شماره 38592 12/7/2535
وزارت کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/7/2535 بنا به پیشنهاد شماره 1/14868 مورخ 17/6/2535 وزارت کشور و باستناد تبصره 2 ماده 2 قانون تقسیمات کشوری مصوب آبانماه 2496 شاهنشاهی ، تصویب نمودند شهرستانهای دماوند ، ورامین و گرمسار از استان مرکزی منتزع و ضمیمه فرمانداریکل سمنان گردند .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون اجرایی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9291
تاریخ تصویب :
1355/07/12
تاریخ ابلاغ :
1355/08/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :