جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


به تاریخ :4/12/68 شماره دادنامه :1240
مرجع رسیدگی :شعبه 53 دادگاه حقوقی دوتهران
خواهان ها:آندرانیک وآشوت باوکالت شیرازی
خوانده :دانشگاه ...
خواسته :تخلیه
رای دادگاه
اولادرخصوص دعوی وکیل خواهانهاعلیه خوانده بخواسته تخلیه به لحاظ انقضامدت اجاره ،نظربه اینکه ماده واحده قانونی اصلاح تبصره یک مصوب 28/6/64ماده 9 قانون روابط موجرومستاجرمصوب 13/12/62مجلس شورای اسلامی وقانون اخیرالتصویب تخلیه خوابگاههاومراکزآموزشی ودولتی تا مدت پنج سال ممنوع گردیده ،علیهذاموجبی برای صدورحکم تخلیه نبوده به رد دعوی خواهانهادراین قسمت اظهارنظرمی گردد.ثانیادرمورددعوی وکیل خواهانهاعلیه خوانده بخواسته مطالبه اجرت المثل ازتاریخ تقدیم دادخواست ،نظربه اینکه مورداجاره درحکم محل مسکونی ومشمول مقررات قانون روابط موجرومستاجرمصوب 1362وقانون مدنی می باشدوباتوجه به اینکه مدت اجاره منقضی شده وباعنایت به اینکه طبق ماده 494قانون مدنی چنانچه مستاجرعین مستاجره راپس ازانقضامدت اجاره بدون اذن موجرمدتی درتصرف خودنگاهدارد،موجربرای مدت مزبورمستحق اجرت المثل خواهدبود ورای وحدت رویه شماره 62/51 هیئت عمومی دیوانعالی کشورنیزدرچنین صورتی درخواست اجرت المثل عادله روزراجایزدانسته ودرخواست اجرت - المثل ماهیانه باتعدیل اجاره بهامتفاوت می باشدوباالتفات به اینکه استنادخوانده به شرط مندرج دربندچهارده سندرسمی اجاره مستنددعوی ، مبنی برپرداخت اجرت المثل به میزان اجرت المسمی باتصویب قانون اصلاح تبصره یک مصوب 28/6/64ماده 9قانون روابط موجرومستاجرمصوب 13/2/62 مجلس شورای اسلامی که طبق آن اراده موجررادرتخلیه ،خواهانهاعدم رضایت خودرابرادامه تصرفات خوانده درعین مستاجره ابرازداشته اندوباعنایت به اینکه جهت رسیدگی به درخواست خواهانهاجلب نظرکارشناس بعمل آمده وبااعتراض خوانده موضوع به هیئت کارشناسان ارجاع گردیده ونظربه اینکه نظریه اخیرمصون ازتعرض طرفین باقیمانده وبااوضاع واحوال محقق قضیه نیز مغایرتی نداردوباالتفات به اینکه وکیل خواهانهاحسب مفادلایحه شماره 2355-27/8/68خواستارصدورحکم درموردمابه التفاوت اجاره بهای قبلی و اجرت المثل معینه گردیده ،علهیذادعوی اقامه شده بنظرثابت تشخیص مستندابه ماده 494قانون مدنی ورای وحدت رویه شماره 62/51 دیوانعالی کشور،حکم به تعیین اجرت المثل عین مستاجره به مبلغ ششصدوپنجاه هزارریال درتاریخ تقدیم دادخواست (12/2/68)ومحکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نهصدونودودوهزارریال بابت مابه التفاوت اجرت المثل مذکورازتاریخ تقدیم دادخواست تاتاریخ 18/5/68(اولین جلسه دادرسی )ومبلغ 23060ریال بابت خسارات دادرسی درحق خواهانهاصادرواعلام می گردددعوی خواهانها نسبت به درخواست تعیین اجرت المثل ازتاریخ اولین جلسه رسیدگی تاروز صدورحکم مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه بوده ومحکوم به رداست .این رای حضوری است .
رئیس شعبه 53دادگاه حقوقی دوتهران - مهدی نیک فر

کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی مجموعه دوم - نشرحقوقدان چاپ اول 1375 صفحه 73-75

37
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1240
تاریخ تصویب :
1368/12/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :