جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


به تاریخ :26/8/72
شماره دادنامه :461-72
مرجع رسیدگی : شعبه 28 دادگاه حقوقی یک تهران
تجدیدنظرخواهان :1- علی اکبر2- حسین
تجدیدنظرخواندگان :1- مولود 2 - حسین 3- محسن 4 - محمدحسین 5- خدیجه 6- منصوره
خواسته :تجدیدنظرخواهی
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقایان علی اکبروحسین نسبت به دادنامه شماره 353-72 صادره ازشعبه 78 دادگاه حقوقی دوتهران نتیجتاوارداست .زیراحسب مدلول دادنامه شماره 523-1/10/64صادره ازشعبه 25دادگاه عمومی سابق تهران و مندرجات دادخواست نخستین محرزومسلم است که تجدیدنظرخواهان با اجازه مورث تجدیدنظرخواندگان دررقبه مورداجاره ، مبادرت به احداث ساختمان مسکونی نموده ودرآن ساکن می باشند ، چنانچه وکیل تجدیدنظرخواندگان هم بشرح متن دادخواست بدوی مراتب امرراتاییدنموده است وچون مستفاد از ماده 504 قانون مدنی این است که هرگاه مستاجردر زمین مورد اجاره با اجازه موجرمبادرت به احداث ساختمان یا غرس اشجار نماید بعد از انقضای مدت اجاره ، مجاز به ادامه تصرف خود در بنای مستحدث یا اشجار مغروسه خواهد بود و قهرا ادامه تصرف مستاجر در این اعیان ملازمه با ادامه وضع ید و تصرف وی در زمین مورد اجاره خواهد داشت و در این صورت موجرتا زمانی که اعیان مستحدث یا مغروسه در مورد اجاره باقی بوده فقط استحقاق دریافت اجرت المثل زمین را داشته و نمی تواند مستاجر را ملزم به تخلیه مورد اجاره و اعیان احداثی نموده وخودبراعیان احداثی متعلق به مستاجربدون موافقت رضایت وی تسلط یابدودرخصوص موردهم باوصف مضی مدت اجاره ،تجدیدنظرخواهان به تبع مالکیت خوددراعیان یک دستگاه ساختمانی مسکونی احداثی ومجازبودن به ادامه تصرف خوددرساختمان مذکورقانونابه تصرفات خوددرزمین مورداجاره ادامه داده ونتیجتادرقضیه مطروحه صرف انقضای مدت اجاره به جهت فوق الاشعارموجب تخلیه رقبه مورداجاره نخواهدبود.بنابراین دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته راکه متضمن تخلیه زمین مورداجاره به لحاظ انقضای مدت اجاره بوده به جهت مغایرت آن بااستدلال معنونه ، مخدوش تشخیص وضمن فسخ دادنامه تجدیدنظرخواسته دعوی خواهانهای بدوی رابشرح مراتب اشعاری دروضعیت فعلی غیرموجه دانسته ومردوداعلام می دارد،رای صادره قطعی است .
رئیس شعبه 28دادگاه حقوقی یک تهران - عباسیان

کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی مجموعه دوم - نشرحقوقدان چاپ اول 1375 صفحه 76-77

37

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
461
تاریخ تصویب :
1372/08/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :