جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133690259 در تماس باشید.


به تاریخ :21/3/69
شماره دادنامه :316
مرجع رسیدگی :شعبه 44دادگاه حقوقی دوتهران
خواهان :نادر
خوانده :حبیب
خواسته :اجورمعوقه
رای دادگاه
خواسته خواهان باتوجه به مفاددادخواست تقدیمی ،فسخ اجاره نامه عادی مورخ 18/3/68وتخلیه مورداجاره خوانده جزپلاک ثبتی شماره 84/1619بخش 10 تهران ومطالبه اجورمعوقه ازتاریخ 20/3/68لغایت صدورحکم بااحتساب خسارات دادرسی می باشد،اولادرخصوص دعوی فسخ وتخلیه نظربه اینکه به موجب بند"د"ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 62 ایجادحق فسخ برای موجربه استنادعدم پرداخت اجاره بهادرصورتی است که شرط پرداخت اجاره بهادرمدت معین بین طرفین مقررشده ومستاجرازشرط مذکورتخلف نمایدودر مانحن فیه چنین شرطی دراجاره نامه مستنددعوی وجودندارد.علیهذادعوی خواهان درموردفسخ وتخلیه (که متفرع به فسخ اجاره می باشد)غیرثابت تشخیص حکم به بطلان آنراصادرواعلام می نماید.ثانیادرخصوص مطالبه اجورمعوقه نظر به اینکه حسب مدارک تقدیمی ،مالکیت خواهان ثابت ورابطه استیجاری محقق وخوانده دعوی دلیلی برپرداخت اجاره بهاارائه ننموده ودرقبال دعوی خواهان دفاعی بعمل نیاورده است وتصرفات خوانده رمورداجاره مستصحب تلقی می گردد،علیهذادعوی خواهان دراین خصوص ثابت تشخیص ،به استناد ماده 357قانون آئین دادرسی مدنی ومواد1و2قانون مسئولیت مدنی ،خوانده رابه پرداخت مبلغ 330000ریال بابت اجورمعوقه ازتاریخ 20/3/68لغایت 20/3/69ومبلغ 30112ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی بخواهان واردگردیده است محکوم می نماید.اجرای حکم منوط به ابطال تمبرهزینه دادرسی نسبت به مازاداست .رای صادره غیابی است .
رئیس شعبه 44دادگاه حقوقی دوتهران - مسعودحائری

کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی مجموعه دوم - نشرحقوقدان چاپ اول 1375 صفحه 81-82

37
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
316
تاریخ تصویب :
1369/03/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :