جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


رونوشت نامه شماره 8579 مورخ 1/12/43 مجلس سنا
جناب آقای هویدا نخست وزیر
گزارش کمیسیون اقتصاد و بازرگانی مجلس شورای ملی
مبنی بر رد تصویبنامه شماره 1090 - 24/1/42 راجع بمعافیت حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی صفحات موسیقی که توسط هیات نمایندگی سازمان ملل متحد در ایران برای فروش به نفع پناهندگان وارد میشود که بموجب ماده واحده
مصوبه بیستم آذرماه 1342 ضمن لایحه شماره 38708 - 5/10/42 دولت در تاریخ روز پنجشنبه پنجم دیماه 1342 به مجلس شورای ملی تقدیم ودر جلسه روز پنجشنبه اول بهمن ماه 1343 رد تصویبنامه مذکور بتصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز چهارشنبه 28 بهمن ماه 1343 به تصویب مجلس سنا رسید .
اینک یک نسخه از گزارش مزبور که بتصویب مجلس سنا هم رسیده است به پیوست ارسال میگردد.
رئیس مجلس سنا - مهندس شریف امامی
شماره 15/2 22/10/43
گزارش از کمیسیون اقتصاد و بازرگانی بمجلس شورایملی
کمیسیون اقتصاد و بازرگانی در چلسه دوشنبه 16/9/43 با حضر آقای دگتر ضیائی معاون وزارت اقتصاد لایحه شماره 38708 - 5/10/43 دولت راجه بتصویبنامه شماره 109 مورخ 24/1/42 در مورد معافیت حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی صفحات موسیقی که توسط هیات نمایندگی سازمان ملل متحد در ایران برای فروش به نفع پناهندگان وارد میشود ( چاپ شماره 135) را مطرح و با توجه باضهارات آقای معاون وزارت اقتصاد مبنی برعدم احتیاج به قانون مزبور آنرا رد کرد .
اینک گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی میگردد.
مخبر کمیسیون اقتصاد بازرگانی - دکتر رضوانی
شماره 1090 24/1/42
وزارت اقتصاد
هیات وزیران در جلسه مورخ 19/1/42 بنا به پیشنهاد شماره 224/1 مورخ 19/1/42 وزارت اقتصضاد تصویب نمودند صفحات موسیقی که توسط هیات نمایندگی سازمان ملل متحد در ایران برای فروش به نفع پناهندگان وارد شده و یا وارد خواهد شد ازپرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی وغیرگمرکی ( به استثنا باربری و انبار داری ) معاف میباشد.
دولت مکلف است پس از افتتاح مجلسین مجوز این تصویبنامه را تحصیل نماید.
شماره 36892 3/12/43
وزارت اقتصاد
رونوشت نامه شماره 8579 مورخ 1/12/43 مجلس سنا بضمیمه رونوشت گزارش کمیسیون اقتصاد و بازرگانی مجلس شورای ملی مبنی بررد تصویبنامه شماره 1090 - 24/1/42 راجع بمعافیت حقوق و عوارض گمرکی و غیر گمرکی صفحات موسیقی که توسط هیات نمایندگی سازمان ملل متحد در ایران برای فروش به نفع پناهندگان وارد وبه تصویب مجلسین سنا و شورای ملی رسیده به پیوست ابلاغ میگردد .
نخست وزیر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1343/11/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :