جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


به تاریخ :2/9/70
شماره دادنامه :659-2/9/70
مرجع رسیدگی :شعبه 44دادگاه حقوقی دوتهران
خواهان :مرضیه
خوانده :ایرج
خواسته :تخلیه ، اجورمعوقه
رای دادگاه
خواسته خواهان بشرح دادخواست تقدیمی وصورت مجلس دادرسی تخلیه یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی شماره 41852/395بخش 1تهران موضوع اجاره نامه عادی مورخ 11/3/1369بعلت تخلف ازپرداخت اجاره بهاومطالبه اجورمعوقه ازتاریخ 1/10/69لغایت 1/1/70 بااحتساب خسارات دادرسی می باشد:
اولانظربه اینکه مستفادازاجاره نامه موصوف اینست که مستاجرباصدور چهارفقره چک بشرح مذکوردرقراردادتعهدنموده است که درتاریخ سررسید چکهاوجه مندرج درآنهاراکه بابت اجاره بهای محل بوده کارسازی نمایدوبه موجب گواهینامه عدم پرداخت مربوط به یک فقره چک به شماره 647755مورخ 1/1/70خوانده دعوی ازکارسازی وجه چک (پرداخت اجاره بها)امتناع نموده وبه همین جهت تخلف نامبرده ازشرایط قرارداد محرز و مسلم می باشد.علیهذا دادگاه به استنادبند"د"ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 62 حکم به فسخ اجاره نامه فوق الذکروتخلیه وانتزاع یدخوانده ازرقبه موصوف را صادرواعلام می نماید.
ثانیا- درمورداجورمعوقه نظربه اینکه خوانده دعوی دلیلی برپرداخت موخروجه چک شماره 647755مورخ 1/1/70که بابت اجاره بهابه نفع خواهان صادرشده ارائه ننموده است ،علیهذادین خوانده دراین خصوص مستصحب تلقی وبه استنادماده 357قانون آئین دادرسی مدنی ومواد1و2قانون مسئولیت مدنی مشارالیه رابه پرداخت مبلغ ششصدهزارریال بابت اجورمعوقه (وجه چک موصوف )ومبلغ 13210ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی بخواهان واردگردیده است محکوم می نمایدرای صادره غیابی وبدواقابل واخواهی در همین دادگاه است .
رئیس شعبه 44دادگاه حقوقی دوتهران - مسعودحائری

کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی مجموعه دوم - نشرحقوقدان چاپ اول 1375 صفحه 83-84

37
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
659
تاریخ تصویب :
1370/09/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :