جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


شماره 6113/7 8/9/45
وزارت بهداری
هیات وزیران در جلسه مورخ 5/9/45 بنا به پیشنهاد شماره 1709/1 - 19/12/44 وزارت بهداری و موافقت نامه شماره 24/17500 مورخ 1.10/44 وزارت دارائی تصویب نمودند.آئین نامه اجرائی تبصره 41 قانون بودجه سال 1340 کل کشور بشرح زیر بموقع اجرا گذارده شود :
ماده اول - کمیته اداری و مالی مرکز پزشکی فیروزگر میتواند حق الزحمه خدمات مرکز را برحسب نوع خدمت بشرح زیر تعیین نماید :
1 - دستمزد اعمال جراحی بزرگ وکوچک از 200 تا 2500 ریال 2 - زایمان و زایمان های غیر طبیعی از 200 تا 300 ریال.
3 - حق بستری شدن بیمار از 50 تا 300 ریال برای هر شب.
4 - کارهای آزمایشگاهی از 10 تا 100 ریال برحسب نوع آزمایش .
5 - حق معاینه بیماران سراپائی وفیزیولوترابی 10 تا 30 ریال.
6 - دارو 20% ( بیست درصد ) بهای تمام شده.
7 - مصرف خون هر نیم لیتر تا 250 ریال.8 - الکتروکاردیو گرافی تا 100 ریال.
9 - رادیولوژی از 50 تا 250 ریال
تبصره - از بیماران بی بضاعت وحهی دریافت نمیشود و تشخیص آن با سرپرست مرکزپزشکی فیروزگر وبا نماینده او خواهد بود.
ماده دوم وجوه وصول شده زیر نظر کمیته اداری و مالی مرکب از ذیحساب وزارت بهداری - سرپرست و رؤسای بخش ما و مدیر داخلی مرکز پزشکی فیروزکر طبق آئین نامه معاملات دولتی بمصارف مربوط بتوسعه و تکمیل و تجهیز مرکزخواهد رسید و اسناد هزینه مربوط برابر مقررات تنظیم خواهد شد، ذیحساب وزارت بهداری درآمد و هزینه و عواید اختصاصی را باید بنحو مقتضی مورد نظارت و کنترل قرار دهد. برداشت از وجوه فقط با امضاء سرپرست مرکز پزشکی و ذیحساب ویا نماینده آنها مجاز خواهد بود.
ماده سوم - کلیه وجوه زیر نظر رئیس هر قسمت و یا متصدی که از طرف مرکز پزشکی فیروزگر برای اینکار تعیین شده باشد در مقابل قبض درآمد رسمی یا شماره مسلسل که در چهارنسخه به رنگهای مختلف تنظیم میشود دریافت خواهد شد. نسخهاول بهبیمار تسلیم میشود. نسخه دوم و سوم در آخر هر روز بحسابداری مرکز پزشکی فیروزگرتسلیم میشود کهباید نسخه سومرا نزد خود نگاه داشته ونسخه دوم را با صورتحساب ماهیانه به ذیحسابی وزارت بهداری ارسال دارد ونسخه چهارم در پرونده بیمار بایگانی میشود.
حسابداری مرکز پزشکی فیروزگرموظف است در آخر هر روز وجوه دریافتی را بحساب مربوطه دربانکمرکزی منتقل نمایند.
تبصره - در مواردی که انجام خدمات قراردادی لازم شود حق الزحمه مربوطه از محل وجوه مزبوربا موافقت کمیته اداری مرکزفیروزگرقابل پرداخت خواهد بود ولی پرداخت هزینه اینگونه خدمات برای مدت یکسال بوده ودر صورت لزوم تصویب مجدد کمیته اداری ومالی مرکزپزشکی فیروزگر برای سال بعد الزامی است حداگثر هزینه های پرسنلی از هرقبیل نباید از 25% کل وجوه دریافت شده هر سال تجاوز نماید.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور - دکتر محمود کشفیان
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
6360
تاریخ تصویب :
1345/09/05
تاریخ ابلاغ :
1345/09/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :