جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.


شماره 7798 28/8/45
وزارت اقتصاد
هیات وزیران درجلسه مورخ 28/8/45 بنا به پیشنهاد شماذه 24125 مورخ 11/8/45 بنا به پیشنهاد شماره 24125 مورخ 11/8/45 وزارت اقتصاد ونظر به موافقت قبلی هیات رسیدگی بجلب و حمایت سرمایه های خارجی در یکصدو یازدهمین جلسه هیات در تاریخ 23 مهر ماه 45 مراتب زیر را تصویب نمودند.
بشرکت مقیم کشور فرانسه
اجازه داده میشود قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی وبا رعایت کلیه قوانین و مقررات کشور سرمایه لازم را بمنطور حفاری و اکتشاف معادن در نقاط مختلف ایران بکشور وارد نماید.
نحوه سرمایه گذارای و تشکیل شرکت در ایران ومیزان سرمایه بهمان ترتیبی خواهد بود که مورد تصویب هیات رسیدگی قرار گرفته است.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور - دکتر محمود کشفیان
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6360
تاریخ تصویب :
1345/08/28
تاریخ ابلاغ :
1345/08/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :