جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


شماره 61120 /7 8/9/45
وزارت فرهنگ و هنر
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/7/45 بنا به پیشنهاد شماره 3541/ س 7965 - 30/5/45 وزارت فرهنگ و هنر آئین نامه سالنهای نمایش فیلم و طرز کار آنها را بشرح زیر تصویب نمودند. تاسیس و طرز کار کلیه سالنهای عمومی نمایش فیلم در سراسر کشور تابع مقررات این آئین نامه خواهد بود.
1- در خواست کننده ایجاد مؤسسه نمایش پس از انتخاب محل و قبل از مبادرت به ساختمان باید اطلاعات لازم را در پرسش نامه ایکه از طرف وزارت فرهنگ و هنر در خصوص موقعیت و محل ساختمان ، درجه سینما ، ظرفیت سالن و سایر مشخصات استعلام میشود درج نمنوده منضم بتقاضای کتبی و کروکی های ، ساختمانی در مرکز به وزارت فرهنگ و هنر ودر شهرستانها به ادارات فرهنگ و هنر تسلیم نماید.
2 - تقاضا و پرسشنامه و کروکی های تسلیمی در بند (1) در کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت آبادانی و مسکن _
وزارت فرهنگ و هنر – شهرداری وش هربانی مطرح میگردد و چنانچه اشکالی موجود نباشد پروانه مرحله اول که فقط از نظر موقعیت و محل اعتبار خواهد داشت از طرف
وزارت فرهنگ و هنر صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد 3 - در موراد زیر کمیسیون مذکور در بند (2) مکلف است از صدور پروانه مرحله اول خوداری نماید .
الف: چنانچه زمین مورد نظر برای ساختمان و تأسیس سالن عمومی نمایش فیلم در مجاورت یکی از اماکن مذهبی باشد .
ب : چنانچه زمین مزبور در مجاورت یکی از اماکن دولتی و عمومی بوده و تأسیس سالن محل کار یا مانع انتظامات خاص اسن قبیل اماکن باشد.
پ : چنانچه زمین مزبور در مجاورت یکی از اماکن دولتی و عمومی بوده و تأسیس سالن محل کار یا مانع انتظامات خاص این قبیل اماکن باشد .
ت : در صورتیکه ایجاد سالن سینما در محل مورد نظر از لحاظ اصول شهر سازی و مقررات عمومی ساختمانها مناسب نباشد .
ت : در صورتیکه مشخصات پیشنهادی با استانداردهای تعیین شده وزارت فرهنگ و هنر تطبیق ننماید.
4 - پس از اعلام موافقت کمیسیون و صدور پروانه مرحله اول متقاضی ایجاد مؤسسه نمایش فیلم مکلف است حداکثر ظرف 5 ماه یک دوره کامل از نقشه ها و طرحهای اجرائی ساختمان را که شامل تمام جزئیات ساختمانی و محاسبات فنی و نما و تزئینات باشد بانضام سایر اطلاعات لازم به وزارت فرهنگ و هنر تسلیم نماید.
5 - نقشه های اجرائی و اطلاعات مذکور در بند (4) در کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت فرهنگ و هنر یک مهندس کارشناس وزارت آبادانی و مسکن – یک مهندس کارشناس شهرداری و یک متخصص آتش نشانی با حضور مهندس سازنده مطرح و بررسی میگردد و در صورت تأئید پروانه مرحله دوم بنام متقاضی صادر و به شهرداری اعلام میشود تا پروانه ساختمانی بر طبق مقررات صادر گردد و چنانچه تا 8 ماه پس از صدور پروانه مرحله دوم عملیات ساختمانی شروع نشود پروانه مرحله اول و دوم ملغی خواهد بود.
( تبصره ) کمیسیونهای مذکور در بند (2) و بند (5) در هر شهر با حضور نمایندگان مراجع فوق و نماینده فرهنگ و هنر استان مربوط تشکیل خواهد شد .
6 - هرگونه تغییراتی که پس از صدور پروانه ساختمانی و ضمن عملیات ساختمانی الزاماً پیش آید قبلاً باطلاع و موافقت کمیسیون مذکور در بند (5) برسد .
7 - در موارد زیر کمیسیون مذکور در بند (5) مکلف است از صدور پروانه مرحله دوم خودداری نماید .
الف - چنانچه نقشه های اجرائی از نظر اصول فنی ناقص بوده و با رعایت اصول مزبور نشده باشد.
ب - چنانجه شرائط ایمنی در مقابلسوانح و حوادث از قبیل زلزله - حریق و نظایر آن و همچنین پیش بینی امکان تخلیه سالن از جمعیت هنگام بروز مخاطرات در حداقل مدت نشده باشد :
پ - چنانچه مشخصات نقشه های اجرائی و سایر خصوصیات سالن نمایش و سالن که تقاضا شده است تطبیق نکند و یا سالن انتظار دارای گنجایش کافی نسبت بسالن نمایش نباشد .
8 - پس از پایان عملیات ساختمانی و اتمام تزئینات و نصب تأسیسات و دستگاهها و وسایل و ماشین آلات لازم متقاضی باید گواهی شهرداری را دائر بر پایان یافتن ساختمان برای صدور پروانه افتتاح سالن نمایش به وزارت فرهنگ و هنر تسلیم نماید در این مرحله کمیسیون مذکور در بند (5) ضمن بازدید ساختمان و رسیدگی به کلیه موارد و تطبیق آن با مقررات این آئین نامه در صورتیکه عیب و نقصی مشاهده نکند مراتب را با تنظیم صورت جلسه وزارت فرهنگ و هنر میرساند تا جهت صدور پروانه افتتاح سالن اقدام گردد :
9 - درجه بندی سالن عمومی نمایش فیلم به متار ( جهار ستاره ) درجه یک ( سه یتاره ) و در جلسه ( یک ستاره ) با توجه بچکونگی ساختمان سینما اعم از نمای بیرونی - سالن نمایش - محل انتظار راهروها - تأسیسات بهداشتی - وسائل رفاه جمعیت - نوع صندلی تزئینات - دستگاهها - پروژه - کتورها - تأسیسات فنی - وسایل نمایشی دستگاههای انتقال صدا - نوع اکران - وسایل روشنائی وسائل گرم کننده و سایر خصوصیات سالن و قسمتهای ساختمانی بوسیله کمیسیون مذکور در بند (5) و یکی ار استادان هنرکده هنرهای تزئینی وزارت فرهنگ و هنر صورت میگیرد.
10 - در مورد محلهای نمایش فیلم که روی تراسها تأسیس میشود علاوه بر مقررات عمومی سالنهای نمایشی فیلم شرایط خاصی که از طرف اداره کل امور سینمائی کشور تعیین میگردد و بتصویب شورای هنرهای نمایشی میرسد باید رعایت شوذ در غیر اینصورت از صدور پروانه تأسیس و کار این قبیل سالنها خود داری خواهد شد .
11 - در مورد سینماهائی که در هوای آزاد (هم کف زمین )
تأسیس میشود . کمیسیون مذکور در بند (2) با رعایت مقررات نظر خود را در باره ساختمان اعلام داشته و وزارت فرهنگ و هنر پس از رسیدگی نسبت به صدور پروانه افتتاح اقدام خواهد نمود .
12 - درجه بندی محل های نمایش فیلم در سالنهای تابستانی » تراس و هم کف زمین » با توجه به اصول کلی مندرج در این آئین نامه بوسیله کمیسیون مذکور در بند 5 صورت میگیرد .
13 - نمایش سلایدها و فیلمهای کوتاه مربوط به آگهی های تجارتی باید در فاصله دوسئانس » آنتراکت » و در سالن روشن انجام گردد و مدت نمایش آکهی ها نباید حداکثر از ده دقیقه تجاوز کند .
14 - برنامه هر سئانس باید از فیلم سلام شاهنشاهی - فیلم خبری - فیلم نامه سینما تشکیل شود نمونه برنامه های آینده نیز میتواند جزء برنامه سئانس محسوب شود مشروط براینکه حداکثر از دو نمونه تجاوز نکند و همجنین اگر یک فیلم کوتاه اعم از مستند یا نقاشی متحرک طی سئانس به نمایش درآید جزء برنامه سینما خواهد بود .
15 - اجازه ورود به اطفال کمتر از 5 سال برای سئانس هائی که از ساعت 5 بعداز ظهر ببعد شروع میشود اکیداً ممنوع است .
16- استفاده تبلیغاتی بهر شکل و وسیله از عکسهای مربوط به صحنه های حذف شده از فیلمها در جراید بمنظور آکهی و همچنین نصب آنها و آفیش ها و پلاکتهائی که حاوی تصاویر منافی عفت و مخالف اخلاق حسنه باشد اکیداً ممنوع است .
17 - کلیه قسمتهای سینما اعم از راهروها و دست شوئی ها و بوفه و سایر قسمتها باید تمیز و در شرایط کامل بهداشت باشد.
18 - دارندگان پروانه سینماهای دائر مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این آئین نامه یک نشخه از نقشه ساختمان سینما که حاوی تمام مشخصات و جزئیات باشد برای رسیدگی و اظهار نظر کمیسیون مندرج در بند 5 بوزارت فرهنگ و هنر تسلیم نمایند .
در صورتیکه کمسییون مزبور تغییرات و اصلاحاتی را از هر جهت کمسیون درظرف شش ماه تغییرات لازم رادر سینمای خود ب دهد در غیر اینصورت سینمای متخلفی تا اجرای نظر کمسیون تعطیل خواهد شد .
در هر مورد که دارنده پروانه بنظر کمسیون معترض باشد
ظرف یکماه باید اعتراض خود را بادلایل موجه بدبیرخانه شورای هنرهای نمایشی تسلیم نماید شورای هنرهای نمایشی در اولین جلسه خود باعتراض مذکور رسیدگی نموده تصمیم نهائی اتخاذ خواهد نمود و این تصمیم قطعی است.
19 - صاحبان سیینماهای در حال ساختمان که دارای پروانه ساختمانی از شهرداری میباشند مکلفند ظرف یکماه از تاریخ انتشارات آئین نامه یک نسخه از نقشه ساختمانی خود را به وزارت فرهنگ و هنر برای رسیدگی و اظهار نظر کمسیون مندرج دربند 5 تسلیم نمایند درصورتیکه کمیسیون
مذکور تغییرات و اصلاحاتی را از هر جهت ضرور تشخیص دهد در هر مورد که دارنده پروانه مکلف است تغییرات لازم را درسینمای خود بدهد در هر مورد که دارنده پروانه بنظر کمیسیون معترض باشد ظرف یکماه باید اعتراض خودرا با دلایل موجه بدبیرخانه ششورای هنرهای نمایشی تسلیم نماید.
شورای هنرهای نمایشی در اولین جلسه خود باعتراض قطعی است .
20 - بهای بلیط سینماها از طرف کمیسیونی مرکب از مسئول اداره کل امورسینمائی کشور و یکی از مدیران کل وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و رئیس یا نایب رئیس سندیکای صاحبان سینماها با توجه به درجه سینما تعیین میشود و پس از تصویب شورای هنرهای نمایشی بموقع اجرا
گذاشته خواهد بود .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور - دکتر محمود کشفیان
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
6360
تاریخ تصویب :
1345/07/06
تاریخ ابلاغ :
1343/09/26
دستگاه اجرایی :
موضوع :