جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.


شماره 7958 12/9/45
وزارت کشاورزی
هئیت وزیران در جلسه مورخ 12/9/45 بنا به پیشنهاد شماره 19872 - 17/8/45 وزارت کشاورزی و باستناد ماده 6 قانون تاسیس بنگاه خالصجات تصویب نمودند که آقای احمد صدر نصیری از تاریخ شانزدهم آذرماه 45 برای مدت یکسال دیگر بسمت بازرس قانونی وزارت کشاورزی در بنگاه مذکور تعیین گردد .
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور - دکتر محمود کشفیان
نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
6362
تاریخ تصویب :
1345/09/12
تاریخ ابلاغ :
1345/09/28
دستگاه اجرایی :
موضوع :