جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.


به تاریخ :30/8/73
شماره دادنامه :635
مرجع رسیدگی :شعبه 65دادگاه حقوقی دوتهران
خواهان :1- خانم یاسمن اصالتاووکالتا2- خانم مهرانگیز
خوانده :آقای تقی
خواسته :تخلیه
رای دادگاه
خواسته خواهانهابطرفیت خوانده تخلیه یک دستگاه آپارتمان شرقی طبقه چهارم جزپلاک 49/3665به لحاظ انقضامدت می باشد.رابطه استیجاری میان طرفین به استنادقراردادعادی اجاره منضم به دادخواست ومالکیت خواهانها نسبت به رقبه متنازع فیه به استنادگواهی حصروراثت وسندمالکیت شماره 475629محرزاست .باتوجه به اینکه طبق مفادقراردادمحل برای استفاده مسکونی به اجاره داده شده است ومدت اجاره منقضی شده واجاره اماکن مسکونی تابع مقررات موجر و مستاجر مصوب 1362 است وبه استنادمواد 1 و15 قانون مذکوروماده 494 قانون مدنی باانقضامدت اجاره قراردادمنحل وعین مستاجره بایدبه موجرمستردشودودرمانحن فیه خوانده درجلسه دادگاه حضورنیافته و ایرادیادفاع موجهی که حاکی ازاستحقاق اوبه ادامه تصرفات درمحل باشد ارائه نداده است .لذاحکم به تخلیه آپارتمان فوق التوصیف صادرواعلام می گردد.رای صادره غیابی ودرحدودمقررات قابل واخواهی درهمین دادگاه می باشد.
رئیس شعبه 65دادگاه حقوقی دوتهران - محمدرضاکارکن

کتاب :گزیده آرای دادگاههای حقوقی مجموعه دوم - نشرحقوقدان چاپ اول 1375 صفحه 85-86

37
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
635
تاریخ تصویب :
1373/08/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :