جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


شماره 8762 19/9/45
وزارت کشاورزی
هئیت وریزان در جلسه مورخ 19/9/45 بنا به پیشنهاد شماره 21644 - 12/9/45 وزارت کشاورزی و باستناد قانون مصوب اسفند ماه 43 تصویب نمودند مساحت پنجهزار متر مربع از اراضی خالصه اوین بشهرداری تهران واگذار شود تاجهت احداث آسایشگاه اطفال مورد استفاده قرارگیرد.
ضمناً برنامه مزبور حداکثر ظرف سه سال بمرحله اجرا در آورده شود و در غیر اینصورت و یا انصراف از ساختمان و یا رفع نیاز از زمین مزبور آنرا مسترد دارند.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور - دکتر محمود کشفیان
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6363
تاریخ تصویب :
1345/09/19
تاریخ ابلاغ :
1344/09/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :