جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


شماره 6577/7 23/9/45
وزارت کشور
هئیت وزیران در جلسه مورخ 19/9/45 بنا به پیشنهاد وزارت کشور وموافقت سازمان امور اداری و استخدامی آئین نامه استخدامی شهرداری تهران رابشرح ضمیمه در 8 فصل و 66 ماده تصویب نمودند.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور - دکتر محمود کشفیان
جناب آقای نخست وزیر
چنانکه استحضار دارند طبق تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1343 کل کشور مقررات استخدام کارکنان شهردارها بموجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت کشور تنظیم و مورد تصویب هئیت دولت واقع خواهد شد. همچنین طبق تبصره ماده 112 لایحه قانونی استخدام کشوری وزارتخانه ها و شهرداریها مکلفند نسبت بکلیه لوایح استخدامی و هر نوع وضع و اصلاح و تغییر مقررات استخدامی قبلاً موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور را جلب نمایند . بنا بر مراتب مذکور وزارت کشور طرح آئین نامه استخدامی کارکنان شهرداری تهران و طرح آئین نامه استخدامی کارکنان آتش نشانی را در ضمیمه نامه شماره 25018 مورخ 17/12/44 و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز طرح آئین نامه استخدامی کارکنان خود را در ضمیمه نامه شماره 4753 مورخ 19/5/45 باین سازمان ارسال داشتند . سلزمان از تاریخ دریافت نامه های مزبور جلسات مشترکی با نمایندگان شهرداری ترتیب داد و بهریک از مواد بادقت رسیدگی و پس از توافق طرفین طرحی تهیه نمود که :
اولاً : شهرداری تهران و کلیه مؤسسات تابعه آن را از لحاظ مقررات استخدامی شامل شود.
ثانیاً : با توجه به تعدد مشاغل و وظائفی که در شهرداری و مؤسسات تابعه وجودداد طرح جامع الاطراف و بنحوی باشد
که جوابگوی کلیه احتیاجات و مسائل استخدامی شهرداری و مؤسسات تابعه آن باشد .
رابعاً : راهنمائی باشد برای تنظیم آئین نامه های استخدامی جهت شهرداریهای کشور .
بقسمی که ملاحظه خواهند فرمود طرح تقدیمی دارای هشت فصل میباشد:
1 - فصل یکم در کلیات
حاوی مسائل مربوط بانواع کارکنان و شمول آئین نامه و الزام به تهریه سازمان تفصیلی شهرداری .
2- فصل دوم در ورود بخدمت و انتصاب
در تهیه این فصل کوشش شده است شرایطی مقرر گردد که شایسته ترین افراد بخدمت در شهرداری و موسسات تابعه آن جلب شوند و برای آنکه انتصاب و ارتقاء بر اساس
لیاقت و کاردانی قرار گیرد پست های سازمانی طبقه بندی و شرایط احراز هر یک از آنها مشخص گردد.
3 - فصل سوم در حقوق و مزایا
در تنظیم این فصل نظر آن بوده است که حقوق عادلانه و متناسب با خدمت بمستخدمین شهرداری پرداخت گردد لذا مقرر شده است طرحی جهت ازریابی مشاغل در شهرداری و مؤسسات تابعه تهیه و پس از موافقت این سازمان بمرحله عمل در آید و بر اساس اهمیت وظائف و مسئولیتها و شرایط احراز مشاغل به شانزده مرتبه تخصص یابد و همچنین شرایط ترفیع و ارتقاء معلوم و عناوین پرداخت ها معدود باشد .
4 - فصل چهارم در آموزش
دراین فصل تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی در شهرداری و مؤسسات تابعه پیش بینی شده است تا با افزایش سطح معلومات و تخصص ها میزان کارآئی سازمانی ترقی کند و نیز کارمندان بتوانند از ارتقاء بمراتب بالاتر برخوردار شوند .
5 - فصل پنجم در تأمین رفاه در این فصل مقرراتی پیش بینی شده است که بدان وسیله موجببات آسایش و رفاه کارکنان شهرداری و مؤسسات تابعه فراهم و بهداشت خود و خانواده شان تأمین گردد. 6 - فصل ششم در بیمه بازنشستگی
در این فصل معیشت کارکنان در روز کار کهولت و ار کار افتادگی و همچنین معیشت بازماندگانشان مورد ملاحظه قرار گرفته و پیش بینی های لازم جهت آن بعمل آمده است .
7 - فصل هفتم در مقررات مختلف
در این فصل علاوه بر انکة ترتیبات لازم برای بر قراری نظم و انضباط سازمانی در شهر داری و مؤسسات تابعه داده شده تدابیری نیز برای حفظ حقوق مستخدمین و تأمین رفتار منصفانه نسبت بایشان اتخاذ گردیده است .
8 - فصل هشتم در تطبیق وضع مستخدمین ثابت با این آئین نامه
با توجه بلزوم جلوگیری از تحمیلات جدید ببودجه شهرداری و حفظ حقوق کارمندان فعلی در این فصل مقرراتی گنجانده شد که شهرداری و مؤسسات تابعه بتوانند وضع استخدامی کارمندان خودرا بااین آئیننامه تطبیق دهند.
اینک صورت نهائی طرح آئین نامه استخدامی شهرداری و مؤسسات تابعه را برای تصویب هیئت محترم دولت بضمیمه تقدیم میدارد.
وزیرمشاوروسرپرست سازمان اموراداری و استخدامی کشور
آئین نامه استخدامی شهرداری تهران فصل یکم - در کلیات
ماده 1 - شهرداری تهران و کلیه مؤسسات تابعه از لحاظ استخدامی مشمول مقررات این آئین نامه خواهند بود .
ماده 2 - کارکنان شهرداری تهران و مؤسسات تابعه به
نوع تقسیم میشوند :
الف : مستخدم ثابت که برای تصدی پست ثابت سازمانی استخدام شده باشد .
ب : مستخدم موقت که بموجب قرار داد برای مدت معین و کار مشخص بخدمت شهرداری در آید . مقررات استخدامی این قبیل مستخدمین با پیشنهاد شهردار بتصویب انجمن شهر خواهد رسید .
پ : مستخدم رسمی که تابع استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری است .
ت : کارگر که مشمول قوانین کار و بیمه های اجتماعی میباشد .
ماده 3 - فقط مستخدمین ثابت شهرداری و مؤسسات تابعه مشمول مقررات این آئین نامه خواهند بود .
ماده 4 - سازمان تفصیلی شهرداری تهران و مؤسسات تابعه با قید تعداد پستهای ثابت در هر یک از مراتب و تغییرات بعدی بتصویب انجمن شهر خواهد رسید .
ماده 5 - انتصاب مستخدمین موقت به پستهای ثابت سازمانی ممنوع است .
فصل دوم - در ورود بخدمت و انتصاب
ماده 6 - استخدام اشخاص برای خدمت ثابت باید از طریق مسابقه و امتحان صورت گیرد .
ماده 7 - داوطلبان خدمت ثابت بایددارای شرایط زیرباشند :
الف : سن کمتر از 18 و بیشتر از 45 سال نباشد .
ب : عدم اعتیاد بمواد مخدر .
پ : توانائی جسمی و روحی برای کار .
ت : نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از خدمت دولتی باشد .
ث : عدم شهرت بفساد اخلاق
ج : داشتن تحصیلات لازم برای تصدی شغل مربوطه
ماده 8 - داوطلبان ورود بخدمت ثابت باید سه تا دوازده ماه خدمت آزمایشی انجام دهند هر گاه وضع خدمت و رفتار آنان در دوره آزمایشی رضایت بخش باشد حکم قطعی ایشان بعنوان مستخدم ثابت صادر خواهد شد و دراینصورت
مدت آزمایشی جزء سابقه خدمت ثابت آنان محسوب خواهد گردید.
تبصره - کسانیکه مجدداً بخدمت ثابت پذیرفته میشوند از شمول احکام محدودیت حداکثر سن و الزام به طی دوره آزمایشی مستثنی خواهند بود .
ماده 9 - شخصی که دوره آزمایشی را میگذراند در حکم مستخدم ثابت است ولی شهرداری و مؤسسات تابعه میتواند بدون هیچ تعهدی در طی دوره آزمایشی بخدمت وی خاتمه دهند.
ماده 10 - شهرداری مکلف است پستهای ثابت خود و مؤسسات تابعه را برحسب تشابه وظایف ومسئولیتها و شرایط
احراز طبقه بندی نماید .
تبصره - پستهای هر طبقه بعنوان یک شغل شناخته میشود .
ماده 11 - باستثنای شهردار و معاونان وی کلیه مستخدمین ثابت شهرداری و مؤسسات تابعه مشمول طرح طبقه بندی میباشد .
ماده 12 - ارجاع پست ثابت در شهرداری و مؤسسات تابعه بکسی که حائز شرایط تصدی آن طبق شرح شغل مربوطه نباشد ممنوع است .
فصل سوم - در حقوق و مزایا
ماده 13 - مشاغل شهرداری و موسسات تابعه بر اساس اهمیت وظائف و مسئولیتها و شرایط احراز ارزیابی و با نظر شورای اداری شهرداری و تأیید شهردار و تصویب انجمن شهر به شانزده مرتبه تخصیص مییابد .
تبصره - مراتب یکم تا یازدهم هر یک دارای دوازده پایه خواهد بود و با کاهش نسبی در مراتب بالاتر به هفت پایه در مرتبه شانزدهم منتهی میشود .تبصره - طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل و تغییرات بعدی پس از تأیید شورای اداری شهرداری و تصویب شهردار و موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور قابل اجرا خواهد بود .ماده 14 - جدول حقوق مستخدمین ثابت برمبنای عدد صد در پایه ها و مراتب بالاتر تنظیم و بتصویب انجمن شهر خواهد رسید .
ماده 15 - ضریب ریالی جدول حقوق در بدو اجرا با پیشنهاد شهردار توسط انجمن شهر تعیین میشود .
ماده 16 - ضریب ریالی جدول حقوق هرسه سال یکبار قابل تجدید نظر میباشد که با پیشنهاد شهردار و با توجه بهزینه زندگی و بودجه مصوب بتصویب انجمن شهرخواهد رسید .
ماده 17 - حقوق معاونان شهردار با پیشنهاد شهردار و تصویب انجمن شهر تعیین میگردد و با تغییر ضریب ریالی موضوع ماده 16 قابل تغییر خواهد بود .
ماده 18 - حقوق دوره آزمایشی متناسب با حداقل شرط لازم تحصیلی برای تصدی شغل مورد نظر بشرح زیر مقرر میشود .
الف : داوطلبان استخدام برای مشاغلی که تصدی آنها مستلزم دشاتن تحصیلات ابتدائی است ماهانه 2100 ریال
ب : داوطلبان استخدام برای مشاغلی که تصدی آنها مستلزم داشتن تحصیلات دوره اول متوسطه است ماهانه 3000 ریال
پ : داوطلبان استخدام برای مشاغلی که تصدی آنها مستلزم داشتن تحصیلات کامل متوسطه است ماهانه 4500 ریال
ت : داوطلبان استخدام برای مشاغلی که تصدی آنها مستلزم داشتن تحصیلات فوق دپیلم است ماهانه 5500 ریال
ث : داوطلبان استخدام برای مشاغلی که تصدی آنها مستلزم داشتن درجه لیسانس است ماهانه 7500 ریال
ج : داوطلبان استخدام برای مشاغلی که تصدی آنها مستلزم داشتن درجه فوق لیسانس است ماهانه 8500 ریال
چ : داوطلبان استخدام برای مشاغلی که تصدی آنها مستلزم داشتن درجه دکترا است ماهانه 10000 ریال
ماده 19 - داوطلبان باستناد شغلی که برای آن استخدام میشوند در پایه یک مرتبه مربوط وارد خدمت میشوند و میتوانند با رعایت شرایط مقرر در این آئین نامه تا آخرین پایه همان مرتبه ترفیع یابند .
ماده 20 - مستخدمیزن در صورت وجود شرایط زیر استحقاق ترفیع در مرتبه ای که خدمت میکند خواهند داشت .
الف : ابراز لیاقت و کاردانی
ب : توقف حداقل یکسال درپایه مادون .
ماده 21 - ترفیع در دوموقع از سال ( اول اردبیهشت ماه و اول آبانماه ) اعطاء میشود .
تبصره - تاریخ استخدام مستخدمین نیزدیک بهر یک از دو موقع مربور باشد در همان موقع ترفیع خواهند یافت .
ماده 22 - در صورت وجود شرایط زیر میتوان مستخدم را از یک مرتبه به مرتبه بالاتر ارتقاء داد.
الف : پست بالاتر بلامتصدی باشد .
ب : شرایط احراز آنرا داشته باشد .
پ : مسابقه مقرر را بگذارند .
ماده 23 - ورود بخدمت و ارتقاء بمرتبه سیزده و بالاتر علاوه بر شرایط مقررمنوط بتصویب انجمن شهر خواهد بود.
ماده 24 - حداقل مدت توقف در هر مرتبه سه سال است و بدون طی مرتبه مادون نمیتوان بمرتبه مافوق ارتقاء یافت .
ماده 25 - ارتقاء بمرتبه بالاتر از پایه یک آن مرتبه شروع میشود مگر آنکه حقوق پایه یک مرتبه جدید از حقوق پایه ای که مستخدم در مرتبه مادون داشته کمتر باشد که در این صورت در مرتبه جدید بپایه ای نائل خواهد شد که حقوقش یا تقریب اضافی نزدیکترین مبلغ بحقوق سابق باشد . ماده 26 - بمستخدمینی که وضع خدمتی آنان ایجادکندکه علاوه
بر ساعات اداری مشغول کار باشند بنا به پیشنهاد واحد مربوطه و تصویب شهردار و در مؤسسات تابعه بتصویب رئیس مؤسسه فوق العاده اضافه کار متناسب با ساعات کار اضافی پرداخت خواهد شد .
تبصره 1 - مأخذ محاسبه فوق العاده اضافه کار حاصلضرب 1/160 حقوق ماهانه در ساعات کار اضافی خواهد بود .
تبصره 2 - به یکنفر در یکماه بیش از شصت ساعت فوق العاده اضافه کار پرداخت نخواهد شد .
تبصره 3 - مستخدمین از مرتبه یازده ببالا حق استفاده از فوق العاده اضافه کار را نخواهند داشت .
ماده 27 - مستخدمینی که بر طبق دستور شهرداری یا مؤسسات تابعه بمأموریت خارج از تهبان میروند فوق العاده ای بشرح زیر دریافت میدارند .
1 - مستخدمین مرتبه 1.2.3.4.5 روزانه 500 ریال
2 - مستخدمین مرتبه6.7.8.9.10 روزانه 7500 ریال
3 - مستخدمین مرتبه 11.12.13.14.15.16روزانه1000ریال
تبصره 1- مدت مأموریت مستخدم از سه ماه در سال تجاوز نخواهد کرد .
تبصره 2- برای مأموریتی که با وسیله نقلیه شهرداری با مؤسسات تابعه سفر نکنند بلیط رأساً توسط شهرداری یا مؤسسه متبوع تهیه خواهد شد و هر گاه میسر نباشد هزینه سفر معادل کرایه وسیله نقلیه ای که بدستور شهرداری یا مؤسسه متبوع با آن مسافرت انجام شده است بموجب اسناد خرجی که ارائه خواهند داد پرداخت خواهد گردید.
تبصره 3 - فوق العاده مأموریتی که بمأموریت خارج از کشور اعزام میشوند بر طبق مقررات مستخدمین رسمی کشوری قابل پرداخت خواهد بود .
فصل چهارم - در آموزش مستخدمین
ماده 28 - داوطلبان خدمت طی مدت گذارندن دوره آزمایشی وابسته بواحد آموزش شهرداری یا مؤسسات تابعه میباشد .
ماده 29 - واحد آموزش مکلف است برنامه های کار آموزی که شامل آشنائی با مقررات و وظایف شهرداری و مؤسسات تابعه و محیط کار وشغل مورد نظر برای داوطلبان خدمت میباشد جهت ایشان طرح و تنظیم و اجرا نماید .
ماده 30 - شهرداری بمنظور بالا بردن سطح معلومات تخصصی و حرفه ای مستخدمین خود به تشکیل دوره های آموزشی ضمن خدمت متناسب با احتیاجات خویش اقدام مینماید .
تبصره - آموزش خارج از کشور مستخدمین شهرداری و مؤسسات تابعه مشمول مقررات آئین نامه بورس های آموزشی خارج از کشور کارمندان دولت است .
ماده 31 - شهرداری تهران همه ساله در بودجه تنظیمی اعتبار لازم برای آموزش کارکنان خود منظور مینماید .
فصل پنجم - در تأمین رفاه
ماده 32 - ساعات کار شهرداری تهران و مؤسسات تابعه از طرف شهردار تعیین و ابلاغ خواهد شد .
ماده 33 - مستخدمین ثابت شهرداری و مؤسسات تابعه در مقابل اشتغال بخدمت حق دارند در هرسال از یکماه مرخصی با حقوق استفاده کنند .
ماده 34 - هر گاه اعطای مرخصی بمستخدم از لحاظ شهرداری یا مؤسسات تابعه مقدور نباشد مرخصی مستخدم برای استفاده در سالهای بعد ذخیره خواهد شد .
تبصره - حداکثر مدت مرخصی ذخیره چهارماه خواهد بود.ماده 35 - مستخدمین در صورت ابتلاء به بیماریهائی که مانع اجرای وظایف آنان باشند از مرخصی استعلاجی با دریافت حقوق استفاده خواهند نمود .
حداکثر استفاده از مرخصی استعلاجی چهار ماه در یکسال خدمت است
ماده 36 - بمستخدمین اناث شهردارب یا موسسات تابعه که باردار باشند با گواهی پزشکمعتمد شهرداری یا مؤسسه متبوع شصت روز مرخصی بعنوان مرخصی زایمان اعطاء میشود این مرخصی جزء مرخصی استعلاجی مستخدم محسوب میشود و اعطای آن بر طبق گواهی پزشک سی روز قبل از زایمان میباشد و در هر حال پس از وضع حمل استحقاق استفاده بیش از سی روز مرخصی زایمان را نخواهد داشت .
ماده 37 - مستخدم میتواند با موافقت شهرداری یا مؤسسه متبوع در تمام مدت خدمت حداکثر تا یکسال از مرخصی بدون حقوق استفاده نماید .تبصره - مدت مذکور در صورتی جزء سابقه خدمت محسوب خواهد شد که مستخدم کسور بیمه بازنشستگی ( سهم خود و شهرداری را شخصاً پرداخت نماید .ماده 38 - شهرداری تهران مستخدمین خود و مؤسسات تابعه را برای مدت خدمت در موارد زیر نزد شرکت بیمه ایران بیمه میکند.
1 - حوادث و بیماریهای ناشی از کار
2- حوادث و بیماریهای غیر ناشی از کار .
3- حوادث و بیماریهای خانواده بلافصل .
تبصره - حق بیمه را مستخدم و شهرداری یا مؤسسه متبوع بطور مساوی خواهند پرداخت .
فصل ششم - در بیمه بازنشستگی
ماده 39 - شهرداری تهران طبق قرار دادی که باشرکت بیمه ایران منعقد میکند برای مستخدمین ثابت خود و مؤسسات تابعه بیمه مخصوص بازنشستگی برقرار مینماید .
ماده 40 - حق بیمه را بتساوی مستخدم و شهرداری خواهند پرداخت .
ماده 41 - مستخدمینی که کمتر از بیست سال حق بیمه پرداخته اند در هنگام بازنشستگی سرمایه ای یکجا و مشتخدمینی که بیست سال یا بیشتر حق بیمه پرداخته اند مستمری بازنشستگی دریافت میدارند .
تبصره - میزان سرمایه یا مستمری بازنشستگی ضمن قرار داد تعیین میشود .
ماده 42 - مستخدمین شهرداری و مؤسسات تابعه درصورت داشتن بیست سال خدمت متوالی یا بیست و پنج سال خدمت متناوب میتواند شخصاً تقاضای بازنشستگی کنند ولی شهر داری در قبول آن مخیر است .
ماده 43 - شهرداری میتواند هر یک از مستخدمین خود یا مؤسسات تابعه را که بسن شصت سالگی برسد و لاقل 20 سال سابقه خدمت داشته باشد ویا سی سال تمام سابقه خدمت و لاقل 55 سال داشته باشد بدون تقاضای خودوی بازنشسته نماید لیکن همینکه مستخدم بسن شصت و پنج سالگی رسید اجباراً بازنشسته خواهد شد.
تبصره - حکم بازنشستگی مستخدم پس از محاسبه و تعیین میزان سرمایه یا مستمری بازنشستگی ازطرف شرکت سهامی بیمه توسط شهرداری صادر و ابلاغ میگردد.
تبصره - ملاک تشخیص سن مستخدم از لحاظ اجرای مقررات بازنشستگی شناسنامه ای استکه در تاریخ تصویب این آئین نامه در دست دارد .
ماده 44 - هرگاه مستخدم بازنشسته فوت شود نیمی از مستمری بازنشستگی او بعنوان مستمری وظیفه ببازمندگان متوفی پرداخت خواهد شد.
تبصره 1 - بازماندگان متوفی که مستمری وظیفه دریافت خواهند داشت بشرح زیر خواهند بود :
الف : فرزندان ذکور تا سن هیجده سال تمام و در صورتی که مشغول تحصیل باشند بشرط ارائه گواهی اشتغال به تحصیل حداکثر تابیست وپنج سالگی .
ب : فرزندان اناث قبل از ازدواج و حداکثر تا سن بیست و پنج سالگی .
پ : همسر دائمی تا هعنگامیکه شوهر اختیار نکرده است . ت: پدرومادریکه تحت مستخدم متوفی بوده اند مادام العمر تبصره 2 - مستمری وظیفه ای که ببازماندگان مستخدم متوفی تعلق میگیرد به نسبت مساوی بین آنان تقسیم میشود و با فوت و یاخارج شدن هریک ازایشان از تحت شرایط مذکورسهم وی قطع میگردد.
ماده 45 - مستخدم شاغل درصورت فوت بازنشسته محسوب و طبق مفاد ماده 45 با بازماندگان وی عمل خواهد شد.
تبصره - در صورتیکه سنوات خدمت مستخدم موضوع این ماده از بیست سال کمتر باشد خدمت وی بیست سال محسوب می شود .
ماده 46 - هر گاه خدمت مستخدمی جز بعلت بازنشستگی در شهرداری تهران یا مءسسات تابعه خاتمه پذیرد کلیه کسور بازنشستگی پرداختی وی در طول خدمت باو مسترد خواهد شد.
ماده 47 - شهرداری تهران در صورت عدم انعقاد قرار داد
بیمه بازنشستگی با شرکت سهامی بیمه ایران رأساً بتاسیس صندوق بازنشستگی اختصاصی مستخدمین شهرداری و اداره آن از عواید خود اقدام خواهد کرد .
فصل هفتم - در مقررات مختلف
ماده 48 - بمنظور حسن اجرای این آئین نامه شورائی بنام شورای اداری شهرداری تشکیل میشود .
ماده 49 - شورای اداری شهرداری مرکب خواهد بود از : 1- یکی از معاونان شهرداری که سمت ریاست آنرا خواهد داشت .
2 - مدیرامور اداری
3 - میدیر امور مالی
دو نفر از کارشناسان اداری و استخدامی عالی مرتبه شهرداری بانتخاب شهردار ماده 50 - وظایف شورای اداری بقرار زیر است :
1 - رسیدگی و تأیید طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل .
2 - اظهار نظر نسبت به تخصیص مشاغل بمراتب .
3 - اظهار نظر نسبت بدستور العمل های اجرائیز این آئین نامه .
4 - بررسی سازمان تفصیلی شهرداری تهران و مؤسسات تابعه .
5 - رسیدگی بشکایات استخدامی مستخدمین شهرداری در مورد تخلف از این آئین نامه و دستورالعمل های اجرائی آن و گزارش بشهردار .
6 - اظهار نظر نسبت بکلیه مسائلی که شهردار ارجاع میکند.
7 - گزارش سالانه عملیات شورا بشهردار.
ماده 51 - انواع مجازاتهای اداری و رسیدگی بتخلفات و تقصیرات مستخدمین شهرداری طبق آئین نامه محاکمات اداری کارمندان دولت خواهد بود.
ماده 52 - مستخدمی که برای خدمت نظام وظیفه خدمت وی در شهرداری موقتاً قطع میشود هر گاه ظرف دوماه پس از پایان خدمت نظام خود را جهت خدمت در شهرداری
معرفی نماید مجدداً بکار گمارده خواهد شد ولی اگر پستی برای او خالی نبود آماده بخدمت محسوب میشود .
ماده 53 - مستخدمین شهرداری میتوانند از خدمت شهر داری استعفا کنند مشروط باینکه تصمیم خودرا دوماه قبل از استعفا از طریق واحد متبوع باطلاع شهرداری برسانند .
ماده 54 - مادام که موافقت شهرداری با استعفاء بمستخدم ابلاغ نشده او در قبال وظایفی که عهده دار است مسئول شناخته میشود .
ماده 55 - در صورتیکه مستخدم بدون جلب موافقت شهرداری ترک خدمت کند شهرداری پس از انقضای دو ماه او را از همان تاریخی که ترک خدمت کرده مستعفی تلقی مینماید.
ماده 56 - در صورتیکه بعلت ارتکاب جرائم عمومی رأی محکومیت بمجازاتی که جزای اصلی یا تبعی آن محرومیت از خدمت دولتی است علیه مستخدمی صادر گردد بخدمت او در شهرداری خاتمه داده میشود .
ماده 57 - در صورتیکه پست سیازمانی مستخدم حذف شده باشد و پست دیگری متناسب با مشخصات او موجود نباشد وی آماده بخدمت محسوب و تابع مفاد بندهای زیر خواهد بود .
1 - شش ماه تمام از آخرین حقوق دریافتی زمان اشتغال استفاده خواهد کرد .
2 - از ماه هفتم نا ماه بیست و چهارم نصف آخرین حقوق دریافتی زمان اشتغال را دریافت خواهد داشت .
3 - پس از انقضای مدت دو سال مذکور در صورتیکه پست سازمانی متناسب با مشخصات مستخدم موجود نباشد سابقه خدمت وی با پرداخت معادل یکماه آخرین حقوق زمان اشتغال در ازاء هر یکسال خدمت از طرف شهرداری بازخرید و از خدمت معاف میشود .
ماده 58 - شهرداری تهران مکلف است مستخدمی را که طبق قانون معلق شده است در صورت برائت از تاریخ قطعی شدن رأی دادگاه بخدمت ایفاء کلیه حقوق دوران تعلیق را بمأخذ آخرین حقوق زمان اشتغال باو بپردازد و در صورتیکه پست سازمانی برای وی خالی نباشد مستخدم آماده بخدمت محسوب خواهد شد .
ماده 59 - مستخدمین شهرداری که بمقاماتی از قیبل نمایندگی مجلسین و یا نمایندگی انجمن شهر و یا شهردار( غیر از شهردار پایتنخت ) وی ا بتصدی مقامات دولتی انتخاب یا منصوب میشوند تا پایان تصدی مقامات مذکور از شهرداری تهران هیچگونه حقوق یا مزایائی دریافت نخواهند کرد ولی این مدت جزء سابقه خدمت ایشان محسوب خواهد گردید مشروط براینکه مستخدم مجموع کسور بازنشستگی ( سهم خود و سهم شهرداری ) را بمأخذ آخرین حقوق دریافتی از شهرداری بصندوق بیمه بازنشستگی بپردازد .
تبصره - مستخدمین مذکور پس از بازگشت بخدمت شهر داری مسمول مفاد ماده 52 این آئین نامه خواهند بود .
ماده 60 - اشتغال مستخدمین شهرداری یا مؤسسه متبوع موکول بجلب موافقت شهرداری است .
ماده 61 - در صورتیکه مستخدم بطرفیت شهرداری و مؤسسات تابعه ( جزدر موارد استخدامی ) قبول وکالت یادآوری نماید بخدمت وی خاتمه داده میشود.
ماده 62 - در غیاب انجمن شهر هیئت دولت مرجع تصویب موارد مذکور در این آئین نامه خواهد بود .
ماده 63 - شهرداری تهران مکلف است دستور العمل های اجرائی مورد احتیاج این آئین نامه را تنظیم و پس از اظهار نظر شورای اداری شهرداری و تصویب شهردار بمرحله اجرا در آورد .ماده 64 - کارکنان سایر مؤسسات که بنا بضرورت مأمور خدمت در شهرداری و شاغل پست ثابت سازمانی باشند طی مدت اشتغال تابع این آئین نامه خواهند بود . ماده 65 - نسبت بکلیه مواردی که در این أئین نامه پیش بینی های لازم نشده بر طبق استخدام کشوری" href="/tags/24322/قانون-استخدام-کشوری/" class="link">قانون استخدام کشوری أئین نامه های آن عمل خواهد شد .
فصل هشتم - در تطبیق وضع مستخدمین ثابت با این أئین نامه
ماده 66 - وضع کلیه مستخدمین ثابت شهرداری با رعایت مقررات زیر با این أئیننامه تطبیق میشود .
1 - در صورتیکه مستخدم واجد شرایط شغل مورد تصدی باشد مرتبه آن شغل بوی اعطا میشود و پایه ای از آن مرتبه را خواهد داشت که با تقریب اضافی نزدیک ترین مبلغ بحقوق فعلی وی باشد و اگر حقوق او از حداکثر پایه آن مرتبه تجاوز کرد ما به التفاوت بعنوان فوق العاده ترمیم باو پرداخت خواهد شد .
2 - در صورتیکه مستخدم واجد شرایط احراز شغل مورد تصدی نباشد شغلی بوی واگذار خواهد شد که از نظر شرایط احراز با مشخصات او متناسب باشد و مرتبه آن شغل بوی اعطا میشود و پایه ای از آن مرتبه را خواهد داشت که با تقریب اضافی نزدیکترین مبلغ بحقوق قبل از تطبیق وی باشد و اگر حقوق او از حداکثر پایه آن مرتبه تجاوز کرد مابه التفاوت بعنوان فوق العاده ترمیم باو پرداخت خواهد گردید .
3 - مستخدمینی که بهنگام تطبیق تصدی پستی را بعهده ندارند آماده بخدمت محسوب و تابع حکم ماده 57 این آئین نامه خواهند بود .
تبصره - هر گاه حقوق مستخدم بلحاظ ترفیع پایه یا ارتقاء مرتبه اضافه گردد بهمان نسبت از فوق العاده ترمیم کسر خواهد گردید.
تبصره - ادامه استغال کارمندان مشمول بند 2 این ماده تا هنگام ارجاع شغلی که واجد شرایط تصدی آن هستند با عنوان کفالت بلامانع است
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
6273
تاریخ تصویب :
1345/09/19
تاریخ ابلاغ :
1345/10/12
دستگاه اجرایی :
موضوع :