جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


شماره 29604 19/9/45
سازمان برنامه
هیئت وزیران در جلسه مورخ 19/9/45 پیرو تصویبنامه های شماره 364 مورخ 17/1/45 و 24538 مورخ 25/4/45 بنا به پیشنهاد شماره 2718/ ه ب مورخ 12/9/45 سازمان برنامه و برعایت ماده واحده » قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرحهای مصوب برنامه های عمرانی کشور » مصوب 24/3/45 متن متمم قرار داد نوزده (19 ) میلیون مارک منعقده با مؤسسه کردیت آنشتالت فوروبدر آف باو برای تأمین مخارج ارزی ساختمان خط انتقال نیروی منجیل - تهران و متعلقات آنرا بمبلغ چهار میلیون و پانصد هزار (4.500.000 ) مارک که جمعاً قرارداد مزبور با متمم آن بالغ بر بیست و سه میلیون و پانصد هزار ( 23.500.000 ) مارک میگردد و در تاریخ هشتم آذر ماه 1345 (29 نوامبر 1966) به امضای آقای مهندس صفی اصفیاء مدیر عامل سازمان برنامه رسیدة است تصویب نمودند و به ایشان اجازه و اختیار دادند که اسناد و سفته های مربوطه را بنایندکی از طرف دولت شاهنشاهی ایران امضاء و مبادله نمایند و مفاد آن را بموقع اجرا بگذارند و در صورت مقتضی تمام یا قسمتی از اختیارات خود را ( بمسئولیت خود ) بشخص یا اشخاص دیگر تعویض نمایند.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است
وزیر مشاور - دکتر محمود کشفیان
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
6386
تاریخ تصویب :
1345/09/19
تاریخ ابلاغ :
1345/10/29
دستگاه اجرایی :
موضوع :