جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


شماره ه: 69/149 شماره دادنامه 82 مورخ 23/7/1373

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بموجب اصل 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ( هرکس حق دارد شغلی را بدان مایل است ومخالف اسلام ومصالح عمومی وحقوق دیگران نیست برگزیند .... ) نظر باینکه رانندگی بین شهری ازنوع مشاغل ممنوعه نیست و اشتغال به آن به لحاظ داشتن شغل دولتی منع نشده است ، بخشنامه شماره 60/09/703/8/0 مورخ 19/4/64 فرمانده پلیس راه ژاندارمری مشعر برممنوعیت کارکنان دولت ازاشتغال به شغل مزبور مغایر قانون تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 ابطال میگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری اسماعیل فردوسی پور

* سابقه *
مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای نعمت علیدادیانی
موضوع شکایت وخواسته : لغو بخشنامه 60/09/703/8/190/4/64
فرماندهی پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران
مقدمه : شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است ، پلیس راه ژاندارمری شغل دوم کارمند رادرامر رانندگی بااتوبوس مجاز ندانسته وبه همین دلیل پلیس راه بندرعباس دفترچه اتوبوسرانی اینجانب رادرتاریخ 6/1/69 گرفته وباستناد بخشنامه فرماندهی پلیس راه ژاندارمری دفترچه رامسترد نمی نمایند . بنابمراتب تقاضای ابطال بخشنامه مذکوررادارد . نماینده قضائی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران درپاسخ بشکایت مذکورطی نامه شماره 1237 401123مورخ 16/4/73اعلام داشته اند : باتوجه بماده 12 قانون تشدید مجازات رانندگان مصوب 14/4/73 اعلام داشته اند : باتوجه بماده 12قانون تشدید مجازات رانندگان مسافربری وحمل ونقل زمینی مصوب 17/4/52 بند 17 جدول ج جرائم پانصد ریالی ماده 2 آئین نامه اجرایی قانون نحوه رسیدگی بتخلفات واحد جرایم رانندگی وماده 3 آئین نامه مذکور ، ماده 23آئین نامه اجرائی قانون موسسات حمل ونقل وتعمیر گاهها وگاراژهای عمومی مصوب 1346 ، بند 11جدول ب جرائم تخلفات رانندگی درشهرتهران ماده 21از آئین نامه تاسیس وبهره برداری ازموسسات ترابری جاده ای داخلی ومقررات ایمنی رفت وآ مد وسایل ترابری درراههای کشور مصوب 1357 ماده 19 از آئین نامه تاسیس وفعالیت شرکتها وموسسات مسافربری بین المللی جاده ای مصوب 1367 اعلام میدارد پس ازهشت ساعت کارمداوم مستمر برای کارمندان دولت استراحت بعد ازکارراطلب میکند نه اینکه چنین جسم وروحی دریک وسیله شناور بکار گرفته شود ، عقل سلیم مپذیرد که براین وسیله 20 تا 40 نفرافراد جامعه را بعنوان مسافر بنشانیم ؟ داشتن شغل دوم آزاد است نه آن آزادی که باداشتن شغل دوم جان دهها انسان رابه مخاطره بیاندازیم . شغل دوم درکلیه مشاغلی که فقط باخود فرد درارتباط باشد شاید منعی نداشته باشد ولی جان دهها انسان رانمی توان به آنها سپرد . راننده می باید پس از8 ساعت یا حداکثر 10 ساعت رانندگی ، 14 یا16 ساعت استراحت مستمر دریک شبانه روز داشته باشد تابتواند مجددا" به رانندگی ادامه دهد باعنایت بمراتب فوق رد دعوی شاکی مورد استدعااست .
هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق به ریاست حجه الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور وباحضورروسای شعب دیوان تشکیل وپس ازبحث وبررسی وانجام مشاوره بااکثریت آرا بشرح آتی مبادرت بصدور رای می نماید .

مرجع : روزنامه رسمی شماره 14545 مورخ 16/11/1373
6
------------------------------------------------------

60/09/703/68 - 19/4/1364
پیرو شماره 34 - 09 - 703- 08- 1/4/64 بازگشت بشماره 35-2-04- 1603- 8/4/64 ؟؟(دایره قوانین) طی مشاره 23/16/02/402- 13/4/64 اعلام نموده همچون تصدی شغل رانندگی مستلزم اشتغال در ساعات مختلف شبانه روز بوده و امکان تصدی مشاغل مذکور برای کارمندان سازمانهای دولتی و وابسته به دولت که الزاماً بایستی خدمات خود را به سازمان استخدام کننده ارائه نمایند وجود ندارد.
روی این اصل فعلاً از تحویل دفترچه به کارمندان و کارکنان دولت خود داری گردد. معذلک این رابطه اقداماتی در جریان است چنانچه در آینده مجوزی کسب شده مراتب اعلام خواهد گردید.
در خصوص بازنشستگان دولتی منع قانونی نخواهد داشت
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
82
تاریخ تصویب :
1373/07/23
تاریخ ابلاغ :
1373/11/16
دستگاه اجرایی :
موضوع :