جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


شماره 20146 16/3/2536
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/3/2536 بنا به پیشنهاد شماره 427 - 23 مورخ 9/3/2536 سازمان امور اداری و استخدامی کشور و موافقت شماره 15148/3 مورخ 18/2/2536 سازمان برنامه و بودجه اصلاحات زیر را در تصویبنامه شماره 8312 مورخ 1/4/2534 تصویب نمودند.
1- عبارت زیر بند 6 تصویبنامه اضافه گردد:
مهندسین معدن شاغل در مشاغل معدن شناس و سایر مشاغلیکه در شرایط احراز آنها داشتن مدرک تحصیلی مهندس معدن پیش بینی شده است با تصویب وزیر یا رئیس مؤسسه از فوق العاده شغل مندرج در ردیف 11 جدول استفاده مینمایند.
2- قسنمت اخیر بند 9 بعد از عبارت » بازار کار و سایر عوامل » بشرح زیر اصلاح شود :
به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب شورای حقوق و دستمزد تا پنچاه درصد قابل افزایش است .
3- شغل » کارشناس مراقبت پرواز » از بند الف مشاغل ردیف 9 حذف گردد و دربند الف مشاغل ردیف 11 بعد از شغل » کارشناس استاندارد پرواز » عبارت ( کارشناس مراقبت پرواز بشرط دار بودن مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر در رشته مربوط ) اضافه بشود .
اصلاح مذکور از اول سال 2536 قابل اجرا میباشد.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است .
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9485
تاریخ تصویب :
1356/03/16
تاریخ ابلاغ :
1356/04/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :