جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


شماره 18964 16/3/2536
سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/3/2536 بنا به پیشنهاد شماره 60-136 مورخ 2/3/2536 سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور تصویب نمودند: یک ماده بشرح زیر به عنوان ماده 7 آئین نامه اجرائی قانون تشکیل سازمان تنقیح و تدوین قوانین و مقررات کشور مصوب 18/3/2533 اضافه گردد .
ماده هفتم - در صورتیکه نخست وزیر برای خود در سمت رئیس سازمان قائم مقامی تعیین کند کلیه سمت ها و اختیاراتی که دراین آئین نامه به وزیر مشاور و معاون پارلمانی نخست وزیر تفویض گردیده است به قائم مقام نخست وزیر منتقل خواهد شد.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
9458
تاریخ تصویب :
1356/03/16
تاریخ ابلاغ :
1356/04/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :