جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125141336 در تماس باشید.


شماره 3480 16/3/2536
وزارت کشاورزی و منابع طبیعی
هئیت وزیران در جلسه مورخ 16/3/2536 بنا به پیشنهاد شماره 2713/8/230/7862 مورخ 19/2/2536 وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و باستناد قانون اجازه واگذاری و فروش اراضی و ساختمانهای دولتی مصوب 22 اسفند ماه 2537 تصویب نمودند: مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر مجاز است اراضی واقع در محدوده پلاک شماره 3498 بخش دو خرمشهر رابفروش رساند ووجوه حاصله برای خرید زمین و ساختمان و احداث ساختمانهاوتأسیسات مراکز تحقیقات کشاورزی دردرجه اول در استان خوزستان با رعایت مقررات قانون مذکور مورد استفاده قرار دهد.
اصل تصویبنامه در دفتر نخست وزیر است.
وزیر مشاور و معاون اجرائی نخست وزیر - هادی هدایتی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
9485
تاریخ تصویب :
1356/03/16
تاریخ ابلاغ :
1356/04/23
دستگاه اجرایی :
موضوع :